►• Начало / Home

►► XIV Конференция 2022
•• Организатори
•• Срокове
•• Заявка за участие * (APPLICATION FORM)
•• Такси
•• Регистрационнна форма
•• Изисквания към авторите на доклади и индексиране
•• Основни тематични области
•• Изисквания към техническото оформяне на докладите

►• Виртуална библиотека
►• Център за медийни комуникации и технологии

►• XIII Конференция 2021
►• XII Конференция 2020
►• XI Конференция 2019
►• X Конференция 2018
►• IX Конференция 2017
►• VIII Конференция 2016
►• VII Конференция 2015
••• “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION
►• VI Конференция 2014
►• V Конференция 2013
►• IV Конференция 2012
►• III Конференция 2011
►• II Конференция 2010
►• I Конференция 2009


►• Школа по Е-управление
►• Видеоконфериране
►• Технически университет
►• Библиотека на ТУ - София
►• Канал "Живот Технически"
►• За контакти и Партньори
•••• iscmi@tu-sofia.bg ••••
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”
**********************************
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
1. Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.
2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg
3. Докладите, отговарящи на срокове, тематика и оформление, се отпечатват след положителна рецензия.
4. Изискванията към техническото оформяне на докладите са публикувани на http://fman.tu-sofia.bg
5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути. Представянето на докладите може да бъде на място или дистанционно и е задължително.
6. Работни езици: английски, руски, български.
7. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.
8. Една такса за правоучастие покрива разходите на един докладчик за най-много два докилада.

9. Избрани разширени трудове на английски език се публикуват и в е-библиотеки с индекс за цитиране.
*************************************************
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладите трябва да бъдат подадени в готов за отпечатване формат.
Общи положения. Докладите за конференцията трябва да бъдат написани на един от официалните езици (български, руски или английски). Текстът на доклада трябва да бъде разположен на А4, по максимум 45 реда на текстова страница (Single Space), с полета по 20 мм от всички страни на печатната рамка и с шрифт Times New Roman, с височина на буквите 14 Pt (четиринадесет пинти), двустранно подравнени на MS Word. Пълният текст на доклада трябва да бъде до 8 страници, включително фигури, фотоси, таблици и т.н. Страниците не се номерират. Докладите се изпращат като прикачени MS Word.doc формат на e-mail адрес: iscmi@tu-sofia.bg
Структура на доклада. Докладът трябва да съдържа следните части: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), работно място, държава, е-mail адрес, резюме само на английски език, ключови думи само на английски език, въведение (предмет и цел на изследванията, използвани методи, аналитичен обзор на литературата и др.), изложение, заключение, списък на използвана литература.
Оформление на доклада
1. Заглавие на доклада и име и фамилия на автора (авторите). Заглавието на доклада трябва да бъде написано на първата страница на езика, на който е написан докладът. Заглавието на доклада трябва да бъде написано с главни букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 14 pt, Bold). След заглавието на доклада се изписва името и фамилията на автора (авторите) на езика, на който е написан докладът. Името и фамилията на автора или съавторите трябва да бъдат написани с малки букви и да бъдат центрирани (Center, Times New Roman 14 pt, Bold). Между заглавието и името на автора (авторите) трябва да се остави Single Space. Под името и фамилията на автора (съавторите) се написва с малки букви името на институцията и държавата, от която е авторът (съавторите) и е-mail адресите им (Center, Times New Roman 12 pt, Italic). Информацията за следващия автор се записва на нов ред. Когато докладът е написан на български или руски език, след секцията с данни за автора (авторите), се записва английският превод на заглавието на доклада, както и името и фамилията на автора (авторите), работно място, държава, e-mail адрес – всички на английски език. Ако основният текст на доклада е на английски език, не е необходимо данните за заглавието и автора да се записват на български език.
2. Резюмето и ключовите думи са само на английски език с размер на шрифта Times New Roman 14 pt. Те трябва да бъдат отделени от институцията, държавата и е-mail адреса с Double Space, и да започват в началото на реда. Думите Резюме (Abstract) и Ключови думи (Keywords) са Bold. Резюмето трябва да бъде от не повече от 800 печатни знака, двустранно подравнени. Между резюмето и ключовите думи не трябва да има интервал от един ред. Ключовите думи трябва да бъдат 6 -10, разделени със запетая. След думата Резюме се поставя точка, а след Ключови думи – двоеточие.
3. Основният текст на въведението, изложението и заключението може да бъде на един от езиците – български, английски или руски език с размер на шрифта Times New Roman 14 pt. Те трябва да бъдат двустранно подравнени. Последната страница на доклада трябва е да бъде запълнена не по-малко от 70%.
4. Формулите и другите символи трябва да бъдат написани в Equation Editor 3, Italic 12 pt, индексите - със 12 pt, техните подиндекси - с 10 pt. Матриците трябва да бъдат написани в квадратни скоби, векторите в Bold-Regular 12 pt. Всички цифри, включително номерата на индекса, са представени в Regular. Формулите трябва да са центрирани. Те се номерират с арабски цифри в кръгли скоби и трябва да са подравнени вдясно. Между формулата и текста трябва да има Double Space.
5. Фигурите и таблиците трябва да бъдат поместени на мястото, където са посочени, да са центрирани и да бъдат номерирани последователно и надписани. Номерата на фигурите и надписите трябва да бъдат под тях със Center, Times New Roman 12 pt, а на таблиците - над тях с Right, Times New Roman 12 pt. Фигурите и таблиците трябва да са отделени от текста с Double Space.
6. Имената на въведението, заглавията на отделните части и заключението трябва да бъдат написани с Times New Roman 14 pt, Bolt и да започват в началото на реда. Въведението, заглавията на главите и заключението трябва да са номерирани с една арабска цифра, а подзаглавията на частите с две арабски цифри, разделени с точка. Въведението, заглавията на частите и подчастите трябва да бъдат отделени от горния текст с Double Space.
7. Литературните източници трябва да бъдат описани на латиница и да отговарят на Харвардския реферативен стил. Главните литературни източници в текста трябва да са във формат (Nugus 1999) и трябва да бъдат изброени по реда на цитиране в доклада. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише след заключението. Думата References трябва да се напише с малки букви на Times New Roman 14pt, Bold. Списъкът на използваните литературни източници трябва да се напише на Times New Roman 12 pt съгласно примера по-долу. Библиографията (използваната литература) в докладите, която е на кирилица или на различна от латиница азбука да се транслитерира на латиница като се използва програмата http://2cyr.com/?7. Допуска се превеждане на заглавието на литературния изтояник на английски език като след него се записва в скоби езика на оригинала, например (bul).
8.Критерии за оценка на докладите: актуалност на проблематиката,оригиналност и иновативност на научното/ научно-приложното изследване, теоретична/методическа обосновка, приложни резултати, качество на техническото оформяне, обща оценка за приемане на публикацията.
References
Brooks, I. and Weatherston, J. (1992) The Business Environment: Challenges and Changes, Prentice Hall, London .
Doherty, Noel and Delener, Nejdet. (2001) “Chaos Theory: Marketing and Management Implications”, Journal of Marketing Theory and Practice. Fall, Vol 9, No. 4, pp 66-75.
Goldberg, J. and Markoczy, L. (1998) “Complex Rhetoric and Simple Games”, [online], Cranfield University, www.Cranfield.ac.za/public/cc/cc047/papers/complex/html (accessed on dd/mm/yy).
McElwee, M. (1998) “Chaos Theory and Complexity as Fountainheads for Design of an Organization Theory Building Workshop”, Paper read at XIVth World Congress of the International Sociological Association, Montreal, Canada, July.

►• За повече информация относно Харвардския реферативен стил: https://dkit.ie.libguides.com/harvard/citing-referencing

Забележки:
Доклади, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат включени в конференцията.

To translate from Bulgarian to English use the right mouse button (for most used browser)