►• Начало

►► XIII Конференция 2021
•• Организатори
•• Основни тематични области
•• Срокове
•• Заявка за участие - Покана
•• Такси
•• Регистрационнна форма
•• Изисквания към авторите на доклади и индексиране
•• Изисквания към техническото оформяне на докладите

►• Виртуална библиотека
►• Център за медийни комуникации и технологии

►• XII Конференция 2020
►• XI Конференция 2019

►• Школа по Е-управление
►• Видеоконфериране
►• Технически университет
►• Библиотека на ТУ - София
►• За контакти и Партньори
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние и тенденции на Е-управлението
Представя се развитието на Е-управлението от най-ранните му стъпки до иновативните съвремени тенденции в условията на криза. Показва се, че то не само подобрява достъпа до информация, но и повишава ефективността и ефикасноста на управленските процеси (УП). Докладите могат да бъдат в следните области, без да са ограничени само до тях: постигане на интеграция и оперативна съвместимост, моделиране и оценяване на управленски функции по планиране, отчитане, вземане на решения и регулиране; представяне на методи и средства за "отворено" използване на данни и управленски процедури; изследване на форми и методи на стандартизация в АУП; представяне на техники и инструменти за сигурност и защита на информацията и др.
2. Е-Демократизация и управленски процеси
Съвременните постижения в E-технологии влияят значително върху УП и допринасят за повишаване степента на демократизация чрез прозрачност и активно участие на гражданите в процеса на вземане на управленски решения. Насърчават се проучвания на различни форми, техники и организация на Е-участие в УП чрез прилагане на онлайн участие, уеб базирани форуми, видеоконфериране, виртуализация, облачни услуги и др.. Приветстват се доклади с дискусии за свободата и етиката в дигиталните общества, както и изследващи професионалните и социални мрежи като инструмент за повишаване на демократизацията на всички равнища.
3. Обучение и управление в условията на криза
Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ дигитален растеж, както и настоящата пандемична обстановка породиха нови предизви-кателства пред обучението и управлението му. Целта е да се представят различни подходи, методи и инструменти за провеждане на максимално близък до живата учебна среда процесв на обучение.. Организират се дискусии, споделяне на опит и препоръки за развитие на обучението електронна среда. Очакват се доклади, които разпространяват резултатите от приложението на ИКТ в настоящата пандемична обстановка като дистанционно обучение, Е- обучение, Е-оценяване, виртуална и добавена реалност, моделиране исимулиране с методи на Изкуствен интелект.

4. Е-управление в публичната и бизнес сфери
E-управлението в публичната и бизнес администрация (ПА и БА) е тясно свързано с методи и средства за тяхното моделиране, унифициране, оценка, сертифициране и интеграция на базата на дигитализацията. Насърчават се теоретични и практически изследвания, представящи решения за това как да се подобри отчетността, ефективността и ефикасността на ПА и конкурентоспособността на БА на всички равнища и етапи. От особен интерес са и темите: изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, управленска инфраструктура, модели за сътрудничество в УП, технологии за интелигентни услуги, оценка на риска, както и споделяне на изследвания и "добри практики", които стимулират устойчивата климатична среда и “зелените системи”. Предвид нарастващото използване на социалните медии и тяхното обществено и икономическо въздействие се приветстват доклади за представяне на развиието и приложението на "откритите" и "големите" данни в УП.
5.Е-комуникации
Развитието на Е-управлениетов в настоящия момент предизвика експанзия на електронните комуникации. Те намират приложение в много области, като: Е-обучение, аудио-видео поточни предавания в реално време, развитие на широколентов достъп, видеоконфериране, подобряване и оценка на качеството (QoS) на аудио-визуалната информация при Е-комуникации, системи за сигурност в Е- комуникациите, организацията на мултимедийни данни в Световната мрежа и други. Насърчават се доклади засягащи развитието на Е-комуникациите, нови постижения и форми на тяхното приложение в УП, Е-обучението и приносът им за развитието на интегрирани умни системи.
6. Шоурум
Осигурена е възможност за представяне на различни ИКТ, ИТ продукти и тяхната приложна стойност. Ще се демонстрират резултати от добри практики в публичната и бизнес администрацията. Млади таланти и студенти ще могат да се докоснат до ИТ бизнеса, да установят контакти и професионално взаимодействие с реалния бизнес, както и да покажат свои иновативни идеи и постижения. Шоурумът ще бъде изцяло предаван на живо от кафе-тераса „Лазур“ в Созопол по канала на ТУ-София в YouTube.
7.Семинар по висш мениджмънт
Стартира едноседмичен семинар паралелно с 19 МНК „Мениджмънтн и инженеринг“ , който ще бъде сертифициран като модул на магистърска учебна програма.


To translate from Bulgarian to English use the right mouse button (for Chrome & Microsoft Edge)