St
Видео S 54 мин.

Проф. Марин Христов, ректор на ТУ-София поздрави чрез видеоконферентна връзка участниците в двете международни конференции: IV-та МНК по Е-управление и X МНК по Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 2012Резултати от ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС „Изграждане и поддържане на публични регистри“
И КРЪГЛА МАСА С ОТДАЛЕЧЕНО УЧАСТИЕ на 25-26.11.2011 г. в Техническия университет-София.

Магистърско обучение в Стопански факултет - 2011-2012 г.

 


III Международна научна конференция "Е-управление" - 2011 г. S Видео 90 мин.

SS

Проф. Марин Христов, ректор на ТУ-София поздрави чрез видеоконферентна връзка участниците в двете международни конференции: III-та МНК по Е-управление и IX МНК по Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 20.06.2011.

S

Фото-галерия Събития
20 г. Стопански...
20 г. Стопански факултет

Фото-галерия Конференция-2011


 

 

. St
Проф. дтн. Р. Цанкова връчва дипломи
от ЛЯТНА ШКОЛА.

St
Дистанционна пленарна сесия
. Конференция по Е-управление - 2009 г.

 

Въведение


В съответствие с изследователския опит и специфика на учебния процес в ТУ-София пред Центъра за научни изследвания и обучение по е-управление се поставят за решаване следните комплексни задачи:

- Инициализиране и организиране на интеграция между научни изследвания и обучение по електронно управление.

- Провеждане на научни и приложни изследвания относно разработването на интерактивни системи за електронно управление на процесите в индустриалните предприятия, бизнеса и администрацията.

- Осигуряване и постигане на научно обосновано и модерно обучение в областта на електронното управление за бакалаври, магистри, докторанти, млади изследователи, преподаватели и представители на бизнеса и администрацията.

- Насърчаване на съвместната работа на различни научно-изследователски групи, както и разработването на концептуални модели и решения в областта на електронното управление.

- Разпространяване на опита от изследванията, внедряването и обучението по електронно управление чрез периодични форуми (конференции, работни срещи, виртуални мероприятия).

- Изявяване като интегратор в организирането и работата на европейски мрежи по електронно управление.

 

Виртуална библиотека


Виртуалната библиотека е създадена в рамките на Центъра за научни изследвания и обучение по Е-управление към ТУ-София.  
Тя има за цел събирането и разпространението на аналитични материали и добри практики за иновационни решения в управлението на административните процеси.
Вниманието се фокусира върху доброто управление на държавната, общинската и бизнес администрацията, в т.ч електронни решения в административната дейност и публично-частното партньорство.
Замисълът е библиотеката да подпомогне и научно-приложните изследвания и формирането на съвременни познания за модернизацията на администрацията.
Библиотеката е предназначена за служители в държавната, общинската и бизнес администрацията, както и за студенти, които се подготвят за работа в публичната администрация.
Тя се обогатява чрез подбор на материали, представящи европейския и световен опит, както и от наши иновативни разработки.

продължава>