Виртуална библиотека

Виртуална библиотека


Виртуалната библиотека е създадена в рамките на Центъра за научни изследвания и обучение по Е-управление към ТУ-София.  
Тя има за цел събирането и разпространението на аналитични материали и добри практики за иновационни решения в управлението на административните процеси.
Вниманието се фокусира върху доброто управление на държавната, общинската и бизнес администрацията, в т.ч електронни решения в административната дейност и публично-частното партньорство.
Замисълът е библиотеката да подпомогне и научно-приложните изследвания и формирането на съвременни познания за модернизацията на администрацията.
Библиотеката е предназначена за служители в държавната, общинската и бизнес администрацията, както и за студенти, които се подготвят за работа в публичната администрация.
Тя се обогатява чрез подбор на материали, представящи европейския и световен опит, както и от наши иновативни разработки.

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА - ТЕМАТИКА

 

1. Държавна администрация
Новата визия
Публични политики
Управление на човешките ресурси
Оценка на изпълнението

2. Общинска администрация

Децентрализация и добро управление
Хоризонти на развитието
Общински политики
Административно обслужване

3. Конкретни Е-решения в административната дейност

Концептуална рамка
Електронно правителство
Е-област и Е –община
Презентации от конференции

4. Публично-частно партньорство

Сценарий win-win
Национални практики
Общински решения

5. Управление на взаимоотношенията на бизнес организацията с външната среда:

Управление на взаимоотношенията с клиентите – съвременни форми на маркетинг; директен маркетинг; масова къстомизация; системи за управление на взаимоотношенията и др.;
Управление на организационната логистика – управление на логистични вериги; управлявани от доставчиците организационни запаси; управление на веригата на търсенето и др.;
Управление на бизнес партньорствата на организацията  – субконтрактинг; аутсорсинг; разширени предприятия; виртуални предприятия; смесени предприятия; стратегически алианси; предприемачески мрежи и др.;
Модели и форми за електронен бизнес.

6. Административно управление на организационните ресурси в бизнеса:

Административно управление на материалните ресурси;
Административно управление на човешките ресурси;
Административно управление на финансовите  ресурси;
Административно управление на информационните  ресурси;
Управление на работния поток;
Управление на организационното (електронното) съдържание .

7. Усъвършенстване на организационната дейност в бизнеса:

Концепция за пестеливост на дейностите и процесите;
Реинженеринг и непрекъснато усъвършенстване на дейностите и процесите;
Моделиране и оптимизиране на дейностите и процесите;
Системи за тотално управление на качеството;
Системи за бездефектна производствена дейност.

8. Управление на производствената система на бизнес организацията:

Производствени системи от изтеглящ тип;
Клетъчни производствени системи;
Производствени системи с поединично движение на обектите;
Откликващи производствени системи;
Пестеливи производствени системи;
Пестеливи производствени системи;
Системи за оперативно планиране при реализиране на производствени стратегии “Създаване на продукти по поръчка;
Системи за оперативно планиране при реализиране на производствени стратегии “Асемблиране на продукти по поръчка”;
Системи за оперативно планиране при реализиране на производствени стратегии;
Съвременни методи и системи за диспечиране на производствената дейност – радиочастотна идентификация, системи  за оперативен контрол на производствената система;

9. Управление на жизнения цикъл на продуктите на бизнес организацията:

Управление на началната (пред проектна) фаза на иновационния процес;
Управление на продуктовите гами, модулност и платформи на продукти;
Компютърно подпомагано проектиране на продукти и процеси;
Средства за паралелен инженеринг;
Средства за скоростно прототипиране на продукти ;
Стратегии за индустриализиране на продукти.

10. Управление на финансите на бизнес организацията:

Финансово планиране и бюджетиране;
Управление на паричния поток;
Придобиване на капитал и управление на фондове;
Капиталово бюджетиране;
Одит - операционен, финансов.