Видеоконфериране

Видеоконфериране

Още една форма на видеоконфериране – видео  консултация бе инцидентно осъществена  миналата седмица. В края на семестъра, когато се завършват курсови работи и се оформят текущи оценки нашият колега О. Маринов си счупи крака  и остана в болница. Неговите студенти го очакваха за консултации нетърпеливо. Проблемът бе разрешен с организираната директно от болницата ИСУЛ видеоконсултация – и атрактивно и ползотворно. 

St

 


Характеристика

Видеоконферирането е информационно-комуникационна технология, която дава възможност на участващите в информационния обмен обекти да се свързват и да си взаимодействат в рамките на протичащите процеси, участвайки в многопосочна комуникация. Видеоконферирането има сериозно приложение в административно-управленските процеси. В публичната и бизнес администрацията тази технология позволява:

· Потребители на услуги от цял свят да осъществяват директен контакт с държавни, частни и обществени институции, както и да взимат участие в различни видове мероприятия (семинари, обсъждания и мероприятия по увеличаване на квалификацията) от отдалечени и изолирани места.

· Служителите от различни звена и институции получават възможност да се свързват и да си взаимодействат с голяма скорост и достоверност на контакта, като получават възможност да комуникират, анализират и споделят информация и идеи помежду си.

· Външните субекти (клиенти) на организациите в публичния и частния сектор получават възможност да посетят и да взаимодействат с отговорни лица от различните организационни единици на интересуващата ги институции и фирмени офиси без да им се налага да напускат местоположението си.

Приложение

Вертикален подход

- Служителите на конкретен отдел (подразделение, регионален отдел, кметство и др.) поддържат връзка и обменят двупосочно информация с по-висша в управленско отношение организационна единица (министерство, държавна агенция, корпоративно управленско звено и др.) или личност (министър, областен управител, ресорен началник, началник отдел, президент на фирма и др.

- Провеждане на телеконференция – мероприятие инициирано отгоре надолу, провеждано в реално време посредством телекомуникационно оборудване и Интернет връзка, като може да бъде реализирано и включващо както аудио така и видео комуникация.

Хоризонтален подход

- Служителите на конкретен отдел обменят информация по между си и си сътрудничат в работния административен процес без значение от географското им местоположение.

- Служители от едно звено в публичната или бизнес администрацията могат да наблюдават работата в друго звено от същото ниво с подобно или същото предназначение с цел трупане и обмяна на опит, без да се нарушава работния процес.

- Провеждане на вътрешни оперативки – когато персоналът не е в офиса на административната единица.

- Осветляване публични процедури и популяризиране на антикорупцонни практики при работа с държавни и обществени поръчки, управленски и законодателни събрания на публични и частни организации.

- За интервюиране на кандидати за работа.

- Провеждане на телесеминари, консултации и др. подобни.

St

Дистанционна пленарна сесия по време на
Първата международна конференция по Е-управление – Созопол 2009

Модел

Видеоконферентните системи работят в условията отдалечено взаимодействие с разнородни мрежи.

 

 

 

St

Видеоконферентна система в условията на хетерогенни мобилни мрежи

 

Видеоконферентни системи с хетерогенни мобилни мрежи могат да се използват за:

- писмена кореспонденция на чести интервали

- синхронни или асинхронни консултации чрез Интернет

- телекурсове (или чрез теле излъчване) предавани по радио или телевизия

- инструктаж записан на дигитална медия (CD-ROM/DVD и други)

- инструктаж с достъп чрез мобилно устройство (PocketPC/Smartphone и други)

 

- интегрирани мероприятия за отдалечено съвещание – интеграция на живи сесии с организатор за група служители по дадена задача или ресор.
Предимства

St

Телеконфериране

Видеоконферентните системи предоставят основни предимства като:

- Постоянен достъп: дистанционното взаимодействие позволява информацията и мероприятията да достигат до по-широк кръг служители и кореспонденти, които в момента са възпрепятствани да получат физически достъп до тях.

- Обслужване на по-голяма група клиенти.

- Усвояване на нови технологии и среда: публичните и бизнес институции биха могли да адаптират дистанционното взаимодействие като средство за реакция към резки промени в конюнктурата на пазара, чрез свиване на броя на неизбежните служебни пътувания.

- Разширяване възможностите на Е-управление (E-governance), а именно:

 

  • Увеличаване на ефективността му чрез редуциране на пътуванията - позволява да се намалят или дори избегнат служебните пътувания, с което се намаляват средствата за транспорт, увеличава се производителността на работното място чрез редициране на регламентираните служебни отсъствия, намалява се количеството необходими консумативи, постига се по-редовна комуникация с по-широк кръг участници, намалява се загубата на време.
  • Удобство и гъвкавост за работещите и клиентите - работещите и клиентите не са ограничени от определени дати и часове както при класическия работен процес, ограничен от работно време и с необходимост от физическо присъствие.

 

В разработения видеоконферентен портал, базиран на OpenMeetings, са заложени функциите и възможностите за решаване на посочените проблеми. Порталът е достъпен за учебни цели от партньори, работещи в областта на Е-управление. За регистрация, изпратете e-mail на адрес: o.marinov@tu-sofia.bg