Виртуална библиотека Предлагане добри практики

Предлагане добри практики

Печат


За публикуване на добра практика е необходимо регистриране в сайта чрез име и парола. Авторът може да изпраща материали, но не може да ги редактира.

Всеки материал от виртуалната библиотека обхваща:
форматирана идентификационна част, резюме, пълен текст на материала.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАТА ЧАСТ съдържа информация за:
заглавие на добрата практика (иновация);
име на файла /текст на латиница с разширение .doc (.pdf) /, съдържа: номера на направлението от тематиката (цифра от 1 до 4), първите шест букви от заглавието, двете последни цифри от телефона на първия автор, две букви инициали от фамилията и името на първия автор, датата (цифри от 1 до 31) и .doc (.pdf); При записването (в полето за въвеждане) пред името на файла се добавя префикс bib/ Например: bib/4prakti23vg12.doc
С така съставеното име файлът трябва да бъде записан във Вашия компютър.
Вместо име на файла може да бъде записан Интернет-WEB-адрес. Например: http://tu-sofia.bg/examp/doclad.pdf
е-mail, адрес на електронната поща на автора на материала;
организацията, която е предоставила добрата практика;
ключови думи – до 7-8 самостоятелни думи;
име и фамилия на автора (авторите).

РЕЗЮМЕТО представя със 7-8 изречения съдържанието на предложената практика. В нея се включва информация за: целта на практиката, дейността, която засяга, целевата група, за която се отнася, описание на иновацията и постигнати резултати.

» Идентификацията и Резюмето заедно се изпращат чрез отваряне на меню Виртуална библиотека/Каталог и избиране на функцията Нова библиография (долу в дясно).

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ на материала да бъде представен в обем не повече от 10 страници по възможност в следната структура:
• състояние на дейността преди иновацията (практиката)
• поставени цели за разработването на иновацията
• подход за реализация (разработване на методология и др)
• основни участници в създаването на иновацията
• описание на иновацията (практиката )
• постигнати резултати и промени от въвеждането на иновацията
• фактори, допринесли за успешно прилагане на иновацията
• оценка на устойчивостта на практиката и възможност за разпространение
• оценки на участниците в разработването на иновацията (практиката) породи ли нова идея за иновация ?

» ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
на материала се изпраща с
името на файла, зададено в идентификационнта част (без префикса /bib) чрез изпълнение на следните действия: Browse - Намиране на файла във Вашия компютър и после Send (Upload) - Изпращане на файла в библиотеката.

 


 

upload.