II Конференция 2010

Конференция 2010


ТУ – София,
Стопански факултет
НИС-Център за научни изследвания и обучение
по E-управление.

II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Е-УПРАВЛЕНИЕ”
с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания”
17 - 19 юни 2010 г., гр. Созопол 

Сборник от докладите на конференцията 2012, Сборник 2011, Сборник 2010
Покана (.doc файл)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ (.doc файл)
Регистрационна форма ( Попълнете )

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
доц. д-р Н. Калоянов – зам. - ректор на ТУ-София

Председател:

проф. д.т.н. Р. Цанкова - (България)


Зам. председател:

доц. д-р И. Даков


Членове:

проф. д.т.н. В. Герасимчук - (Украйна)

проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)

доц. д-р M. Акар - (Турция)

д-р В. Кастелново – (Италия)

д-р Ц. Лайтнер (Австрия)

д-р Н. Дубро(Латвия)

проф. д-р Б. Неделчева – (България)

доц. д-р И. Палигоров – (България)

доц. д-р Л. Мечкаров – (България)

доц. д-р Н. Танева - (България)

доц. д-р С. Димков - (България)

д-р С.Борисова- (България)

гл.ас.В.Иванова – (България)

ст.ас. Д.Димов - (България)

Организационен секретар

ст.ас. М. Крумова - (България)


МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ


Председател:

проф. д-р М. Велев (България)


Зам. председател:

доц. д-р О. Андреев – (България)


Членове:

проф. д-р А. Зайваарви - (Финландия)

проф. д-р Л. Матей - (Румъния)

проф. д-р З. Акташ – (Tурция)

проф.д-р Р. Поленаковик - (Македония)

проф. д-р Р. Риедл - (Германия)

проф. д.т.н. Л. Даковск - (България)

проф. д.т.н. К. Пеева – (България)

доц. д-р А. Пабединскайте - (Литва)

доц. д-р М. Аладжем - (България)

доц. д-р Г. Манлиев – (България)

доц. д-р Д. Дончев – (България)

доц. д-р Й.Димитров – (България)

д-р Р. Трифонов - (България)

д-р. И. Талло – (Естония)

Научен секретар

ст.ас. Н. Гилина - (България)


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Пълен текст на докладите - до 6 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail E-mail адресът e защитен от спам ботове.

3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.

4. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат публикувани на http://fman.tu-sofia.bg до 10 март 2010 г.

5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два.

6. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 15 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.

7. Работни езици: български, английски, руски.

8. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.

ПО
-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 10 февруари 2010г. - Изпращане на заявката за участие;

· 10 март 2010г.- Потвърждаване от организационния комитет на приетата заявка за участие;

· 10 април 2010г. - Изпращане на докладите в съответствие с изискванията;

· 10 май 2010г. - Изпращане на програмата на конференцията;

· 30 май 2010 г. – Изпращане на регистрационната форма

· 20 - 21 юни 2010г. - Регистрация на участниците  в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;

· 21 юни 2010г. - Пленарна сесия и заседания по секции, научни дискусии;

· 22 - 23 юни 2010г. - Заседания по секции, научни дискусии, семинари, видео конфериране и заключително заседание.

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

1. Обучение по електронно управление

Развитието на устойчиво “електронно правителство” и бизнес обхваща широк кръг от предизвикателства пред електронното им управление и респективно пред обучението в тази област.

Е-управление влияе върху съвременното информационно общество като води до многостранни положителни стопански и социални резултати. То се фокусира върху използване на предимствата на информационно-комуникационните технологии както за постигане на устойчиво стопанско развитие, така и за демократизация на обществото. Научните изследвания в тези области генерират знания, които трябва да се включат пряко в учебния процес.

Основната цел на тази тематична област е да се представят различни гледни точки, методи и средства за интегриране на научните изследвания и обучението. Очакват се и предложения и опит за разпространение на резултатите от научните изследвания чрез образователния процес. Ще бъдат проведени дискусионни сесии, образователни семинари за млади учени и видео конфериране.

2. Е-управление в бизнеса

Е-управление е началото на голяма вълна на технологични иновации и преосмисляне на съшността на управлението.

Ефектът е синегричен и е резултат от по-ниските административни разходи и по-бърз отговор на бизнес исканията. Голямо предимство на електронното управление за бизнеса е точността на информацията, генерирана в реално време и прозрачния достъп до електронните услуги.

Е-управление е тясно свързано и влияе силно върху бизнес оценяването, сертифицирането, моделирането и интегрирането му вкл. и възникването и развитието на кластъри. То има значение за подобряване на ефективността на бизнеса на всички равнища, етапи и стадии. То включва и разширяване по място, време и достъпност на бизнес инфраструктурата и услугите й.

Приветстват се идеите и предложенията в тази област, които могат да бъдат представени по време на конференцията.

3. Е-управление в публичната администрация

Навлизането на ИКТ както в административните практики за управление, така и при формирането на институционална среда е необходимо, за да се поддържат жизнени системите за управление в условията на глобализация на икономиката. Он-лайн управлението има важна роля и за активно участие на гражданите във всички процеси на обществото.

С Е-управление се постига по-ефективно управление на всички равнища (централни и местни), по-удобни административни услуги, по-широк обществен достъп до информация, както и повече отчетност пред граждани чрез използването на ИКТ. То е и инструмент за гражданите в посока на по-високата им активност и роля в развитието на демократичните процеси.

Очаква се докладите и дискусиите в тази област да имат влияние върху общественото развитие и качеството на публичната администрация. Информация и знания за „добро управление” са също добре дошли.

4. Дискусионен форум - национални и международни мрежи за Е-управление

Очаква се резултатите от научните изследвания, свързани с Е-управление да допринесат и за осъществяването на подобни инициативи в различни национални и международни мрежи.

Работата в мрежи във връзка с Е-управление изисква представяне на отделни разработки и разширяване на контактите на тематично, национално, регионално и международно равнище както и на свързването им в изследователски групи. Основната цел на такъв вид сътрудничество е обменът на информация и знания, водещ до по-висока ефективност на изследователския процес.

Интегрането на изследователски колективи, работещи в тази област, влияе на общата политика чрез споделяне на опит, обучения, води до устойчивост на резултатите и е средство за "добро управление".

 

Заявката за правоучастие изпращайте до

10 Февруари 2010г. чрез Интернет на адрес:

http://fman.tu-sofia.bg