III Конференция 2011

Конференция 2011


ТУ – София, Стопански факултет, Център за научни изследвания и обучение по E-управление.

III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания”
19-22 юни 2011 г., гр. Созопол 


Сборник от докладите на конференцията 2012, Сборник 2011, Сборник 2010
CONFERENCE PROGRAMME
Постконферентно мероприятие: Видеоконферентeн семинар на тема „Място и роля на формите на електронно сътрудничество за демократизация” ще се проведе на 22.06.2011 г. Желаещите да участват на място или дистанционно могат да изпращат предложенията си на e-mail адрес E-mail адресът e защитен от спам ботове.

Драги колеги,

Информацията за III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ” е представена на http://fman.tu-sofia.bg.
Очакваме да се видим на конференцията.

Поздрави,
Организационен комитет

Покана (.doc файл)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ (.doc файл)
Заявка за участие ( Попълнете!  изисква се предварителна регистрация!  )

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
проф. д-р Н. Калоянов – зам. - ректор на ТУ-София
Председател:
проф. д.т.н.  Р. Цанкова - (България)
Зам. председател:
доц. д-р И. Даков – (България)

Членове:
проф. д.т.н. В. Герасимчук - (Украйна)
доц. д-р M. Акар - (Турция)
д-р В. Кастелново – (Италия)
д-р Ц. Лайтнер – (Австрия)
д-р Н. Дубро – (Латвия)
проф. д-р Б. Неделчева – (България)
доц. д-р И. Палигоров – (България)
доц. д-р Л. Мечкаров – (България)
доц. д-р М. Малинов – (България)
д-р С.Борисова- (България)
д-р Р.Трифонов - (България)
д-р А. Угриноски – (Македония)
ст.ас. Д.Димов - (България)

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д-р М. Велев (България)
Зам. председател:
доц. д-р О. Андреев – (България)
Членове:
проф. д-р А. Зайваарви - (Финландия)
проф. д-р Л. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р З. Акташ – (Tурция)
проф.д-р Р. Поленаковик - (Македония)
проф. д-р Р. Риедл - (Германия)
проф. д.т.н. Л. Даковски - (България)
проф. д.т.н. К. Пеева – (България)
доц. д-р А. Пабединскайте - (Литва)
доц. д-р М. Аладжем - (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
доц. д-р Й.Димитров – (България)
д-р. И. Талло – (Естония)

Секретар
ст.ас. Н. Гилина - (България)


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
Пълен текст на докладите - до 6 стр., вкл. фигури и таблици.
Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail E-mail адресът e защитен от спам ботове.
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат публикувани на http://fman.tu-sofia.bg до15 март 2011г. 
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два.
Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 15 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
Работни езици: български, английски, руски.
За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
15 февруари 2011г. - Изпращане на заявката за участие;
15 март 2011г.- Потвърждаване от организационния комитет на приетата заявка за участие;
15 април 2011г. - Изпращане на докладите в съответствие с изискванията;
15 май 2011г. - Публикуване на програмата на конференцията;
30 май 2011 г. – Изпращане на регистрационната форма
19 - 20 юни 2011г. - Регистрация на участниците  в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
20 юни 2011г. - Пленарна сесия и заседания по секции, научни дискусии;
21 - 22 юни 2011г. - Заседания по секции, научни дискусии, семинари, видео конфериране и заключително заседание.


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

1. Обучение по електронно управление
Устойчивото  икономическо и социално развитие поставя широк кръг от предизвикателства пред електронното им управление и респективно пред обучението в тази област.
Е-управление влияе върху съвременното информационно общество като води до многостранни положителни стопански и социални резултати. Тематичната насоченост се фокусира върху използване на  предимствата на информационно-комуникационните технологии  както за постигане на устойчиво стопанско развитие, така и за демократизация на обществото. Научните изследвания в тези области генерират  знания, за които трябва да бъде показано как се включват в учебния процес.
Основнвата цел на тази тематична област е да се представят различни гледни точки, методи и средства за интегриране на научните изследвания и обучението. Очакват  се и предложения и опит за разпространение на резултатите от научните изследвания чрез образователния процес. Могат да бъдат представени и идеи за дискусионни сесии и образователни семинари за млади учени.

2. Е-управление в бизнеса
Електронното управление е фактор за технологични иновации и преосмисляне на съшността на административно-управленските процеси.
Ефектът от Е-управлението е синегричен и е резултат от по-ниските административни разходи и по-бърз отговор на бизнес исканията. Голямо предимство на електронното управление за бизнеса е точността на  информацията, генерирана в реално време, и прозрачният достъп до електронни услуги.
Електронното управление в бизнеса е тясно свързано и влияе силно върху бизнес моделирането, оценяването, сертифицирането и интегрирането му –проблеми за които се очаква споделяне на теоретични изследвания и практически резултати. Насърчава се представяне на разработки за подобряване на ефективността и конкурентноспособността на бизнеса на всички равнища, етапи и стадии. Очакват се и предложения за разширяване по място, време и достъпност на бизнес инфраструктурата и услугите й.

3. Е-управление в публичната администрация
Навлизането на ИКТ както в административните практики за управление, така и при формирането на институционална среда е необходимо, за да се поддържат жизнени системите за управление в условията на глобализация на икономиката. Он-лайн управлението има важна роля и за активно участие на гражданите във всички процеси на обществото.
С Е-управлението се постига по-ефективно управление на всички равнища (централни и местни), по-удобни административни услуги, по-широк обществен достъп до информация, както и повече отчетност пред граждани чрез използването на ИКТ. То е и инструмент за гражданите в посока на по-високата им активност и роля в развитието на демократичните процеси.
Очаква се в тази тематична област да се споделят  изследвания и «добри практики», които имат влияние върху общественото развитие и качеството на публичната администрация. Информация и знания за „добро управление” са също добре дошли.

4. Дискусионен форум – приложение на видео-конферентната технология за Е-демокрация
Очаква се резултатите от научните изследвания, свързани с използване на видеоконферентните технологии да допринесат и  за осъществяването на разнообразни инициативи за електронно сътрудничество в сферата на администацията и управлението и в частност за разширяване на електронната демокрация.
Работата в професионални мрежи във връзка с Е-управление изисква представяне на отделни разработки и разширяване на контактите в тематичеен и практически аспект на  национално, регионално и международно равнище. Основната цел на такъв вид сътрудничество е обменът на информация и знания, водещ до по-висока ефективност и ефикасност.
Интегрането на изследователски колективи, работещи в тази област, влияе на общата политика чрез споделяне на опит, обучения, води до устойчивост на резултатите и е средство за реално постигане на "добро управление".

Заявката за участие изпращайте до 15 Февруари 2011г. чрез Интернет: http://fman.tu-sofia.bg