IV Конференция 2012

Конференция 2012


ТУ – София, Стопански факултет, Център за научни изследвания и обучение по E-управление.

IV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания”
17-19 юни 2012 г., гр. Созопол

Програма / CONFERENCE PROGRAMME (. Doc file)
Покана (.doc файл)

регистрационна форма ( Попълнете!  изисква се предварителна регистрация!  )
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Basis for Conference is "Educational Conference sports rehabilitation facilities "Lazur" TU-Sofia" in City Sozopol Str. Lazuren bryag № 7
Online hotel reservations in Sozopol

http://www.pochivni-bazi.com/Sozopol/index.htm

Цени на нощувки в
почивната база на УниКредит Булбанк гр. Созопол за периода от 17 - 19.06.2012 :
единична стая - 35.60 лева
, двойна стая – 28.10 лева на човек, В цената е включена и туристическа такса.

Такса за правоучастие:
1. Таксата за правоучастие е в размер на 60 лв. (с ДДС) за участие на място и 30 лв. (с ДДС) за дистанционно участие. Таксата за правоучастие трябва да се преведе до 30 Май 2012 г. по банков път на сметка IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702, BIC – BPBIBGSF, Юробанк и Еф Джи България АД, „Технически университет – София – Технологии” ЕООД, адрес: бул. Климент Охридски, 8, София – 1000, основание за плащане – IV ISC, име на участника, име, адрес и ЕИК на организацията.
2. Регистрационната форма се попълва от всички (включително и с приети доклади) и се изпраща от сайт: fman.tu-sofia.bg или на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg в срок до 30 май 2012 г.

Срок за изпращане на доклади за постконферентен семинар “Безхартиено управление”
Във връзка с IV Международна Научна Конференция „Е-управление“, (17- 19.06.2012, гр. Созопол, България) на 20.06.2012 ще се проведе постконферентен семинар „Безхартиено управление”. За семинара ще бъдат приети 5 кратки научно-приложни доклада с демонстрации. След докладите ще се проведе обща дискусия. Срокът за изпращане на кратък доклад за участие в постконферентния семинар „Безхартиено управление“ е до 30 април 2012 г. Ако желаете да се присъедините към нас с участие в семинара с кратък доклад и да демонстрирате „добри практики“, може да изпратите материала си, подготвен съгласно указанията за докладите на конференцията, публикувани на http://fman.tu-sofia.bg , на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове. с тема на пощата „За постконферентен семинар“.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
проф. д-р М. Христов – Ректор на ТУ-София
Председател:
проф. д.т.н.  Р. Цанкова – (България)
Зам. председател:
проф. д-р И. Даков – (България)
Членове:
проф. д.т.н. В. Герасимчук - (Украйна)
проф. д-р Б. Неделчева – (България)
доц. д-р M. Акар - (Турция)
д-р В. Кастелново – (Италия)
д-р Ц. Лайтнер – (Австрия)
д-р Н. Дубро – (Латвия)
доц. д-р И. Палигоров – (България)
доц. д-р М. Малинов – (България)
д-р С. Борисова – (България)
д-р А. Угриноски – (Македония)
гл. ас. С. Димитрова – (България)

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д-р М. Велев (България)
Зам. председател:
доц. д-р О. Андреев – (България)
Членове:
проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия)
проф. д-р Л. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р З. Акташ – (Tурция)
проф. д-р Р. Поленаковик – (Македония)
проф. д-р Р. Риедл – (Германия)
проф. д.т.н. К. Пеева – (България)
проф. д.т.н. П. Чосич – (Хърватска)
доц. д-р А. Пабединскайте – (Литва)
доц. д-р М. Аладжем – (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
доц. д-р Й. Димитров – (България)
гл. ас. О. Маринов – (България)
д-р. И. Талло – (Естония)


Секретар
гл. ас. Б. Балинов – (България)


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.
Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
Пълните указания за оформление и предаване на докладите ще бъдат публикувани на http://fman.tu-sofia.bg до 20 март 2012 г.
Максималният брой доклади, с които могат да учас-тват авторите е два.
Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 15 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
Работни езици: български, английски, руски.
За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
25 февруари 2012 г. – Изпращане на заявката за участие;
20 март 2012 г. – Потвърждаване от организационния комитет на приетата заявка за участие;
27 април 2012 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията;
15 май 2012 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;
30 май 2012 г. – Изпращане на регистрационната форма;
17 юни 2012 г. – Регистрация на участниците  в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
17 юни 2012 г. – Пленарна сесия и заседания по секции, научни дискусии;
18-19 юни 2012 г. – Заседания по секции, научни дискусии, семинари, видео конфериране, шоу форум и заключително заседание.
Заявката за участие изпращайте до
25 Февруари 2012 г. чрез Интернет на адрес:
http://fman.tu-sofia.bg


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
1. Обучение по електронно управление
Устойчивото  икономическо и социално развитие поставя много предизвикателства пред електронното им управление и пред обучението в тази област.
Е-управление влияе върху съвременното информа-ционно общество като води до многостранни положителни стопански и социални резултати. Тематиката се фокусира върху предимствата на ин-формационно-комуникационните технологии (ИКТ), както за устойчиво стопанско развитие, така и за демократизация на обществото. Научните изследвания в тези области генерират  знания, за които трябва да бъде показано как се използват в обучението.
Основната цел на тази тематична област е да се представят различни гледни точки, методи и средства за интегриране на научните изследвания и обучението за разпространението на наличните знания и формирането на нови. Насърчава се споделяне на опита, дискусии и дебати, които водят до насоки и препоръки за по-нататъшното развитие на обучението по е-управление. Очакват се и предложения и опит за разпространение на резултатите от научните изследвания, както и идеи за дискусионни сесии и образователни семинари за млади учени.
2. Е-управление в бизнеса
Електронното управление е фактор за технологични иновации и преосмисляне на съшността на административно-управленските процеси (АУП).
Ефектът от е-управлението е синергичен и резултира в по-ниски административни разходи и по-бърз и адекватен отговор на исканията от страна на бизнеса и гражданите. Голямо предимство на е-управление за бизнеса е точността на  информацията, генерирана в реално време и прозрачният достъп до електронни услуги.
Е-управление в бизнеса е тясно свързано и влияе силно върху бизнес моделирането, оценяването, сертифицирането и интегрирането му с иновациите – проблеми, за които се очаква споделяне на теоретични изследвания и практически резултати. Насърчава се представяне на разработки за подобряване на ефективността и конкурентноспособността на бизнеса на всички равнища, етапи и стадии. Очакват се и предложения за разширяване по място, време и достъпност на бизнес инфраструктурата и услугите й.
3. Е-управление в публичната администрация
Навлизането на ИКТ, както в административните практики за управление, така и в съответните структури е необходимо, за да се поддържат жизнени административно-управленските системи в условията на глобализация. Он-лайн управлението има важна роля и за активно участие на гражданите във всички процеси на обществото.
С е-управлението се постига по-ефективно управление на всички равнища (централни, регионални и местни), по-удобни административни услуги, по-широк обществен достъп до информация, както и повече отчетност пред гражданите.
Очаква се в тази тематична област да се споделят  изследвания и “добри практики”, които имат влияние върху общественото развитие и качеството на публичната администрация.
4. Предизвикателствата на е-демокрация
Очаква се споделянето на резултатите от научните изследвания, свързани с използване на електронните технологии, да допринесе и за разширяване на електронната демокрация чрез по-висока степен на откритост, прозрачност, предсказуемост и участие на гражданите в процесите на управление.
Работата в професионални мрежи във връзка с е-управление стимулира представяне на отделни разработки и разширяване на контактите в тематичен и практически аспект на национално, регионално и международно равнище. В този аспект използването на най-съвременни WEB конферентни технологии позволява и дистанционното споделяне на резултати, научни постижения и „добри практики” между учени, студенти и административен персонал, възпрепят-ствани да присъстват на конференцията. Това се осигурява независимо от тяхното географско местоположение под формата на отдалечено изнесени доклади, които ще бъдат включени в сборника с трудове на конференцията. Такъв вид сътрудничество в обмена на информация и знания води до по-висока ефективност и ефикасност на АУП.
Разширяването на сътрудничеството на изследователски колективи, работещи в тази област, чрез споделяне на опит, обучения, води до устойчивост на резултатите. Приветстваме и дистанционни или на място направени представяния на иновативни практически резултати.

Заявката за участие изпращайте до 25 Февруари 2012 г. чрез Интернет: http://fman.tu-sofia.bg