V Конференция 2013

Конференция 2013


Технически университет-София
НИС на ТУ-София
Стопански факултет
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление

ПОКАНА
V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
В рамките на „Дни на науката – 2013” на ТУ-София
медиен партньор ICT Media

01-03 юни 2013 г., гр. Созопол

Сборник от докладите на конференцията 2013, Сборник 2012, Сборник 2011, Сборник 2010

Програма / CONFERENCE PROGRAMME (. Doc file)
Покана (.doc файл)

Регистрационна форма за участие в конференцията ( Попълнете!  изисква се предварително потребителско регистране на сайта с име и парола!  )
Моля, прочетете >>> Такса за правоучастиe!!!
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
проф. д-р М. Христов – Ректор на ТУ-София
Председател:
проф. д.т.н.  Р. Цанкова – (България)
Зам. председател:
доц. д-р О. Андреев – (България)
Членове:
проф. д.т.н. Ж. Симанавичиене – (Литва)
проф. д.т.н. Д. Иванова – (България)
проф. д-р Б. Неделчева – (България)
проф. д-р Г. Маклаков - (Украйна)
проф. д-р Х. Бибер – (Германия)
проф. д-р И. Ворончук – (Латвия)
доц. д-р Т. Ртищева – (Русия)
доц. д-р Т. Беншир – (Турция)
доц. д-р Т. Саптефрати – (Молдова)
доц. д-р Т. Черняк – (Русия)
доц. д-р А. Петков – (България)
д-р Е. Митрева – (Македония)
д-р В. Кастелново – (Италия)
д-р К. Лайтнер – (Австрия)
Орг. секретар:
Л. Донева
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
доц. д-р И. Кралов – Зам. Ректор на ТУ-София
Зам. председател:
проф. д-р М. Велев – (България)
Членове:
проф. д-р Е. Арива – (Англия)
проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия)
проф. д-р Л. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р Й. Люке – (Германия)
проф. д-р З. Акташ – (Tурция)
проф. д-р А. Варданега – (Италия)
доц. д-р А. Розева – (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
д-р А. Угриноски – (Македония)
д-р Е. Рубцова – (Холандия)
д-р И. Талло – (Естония)
гл. ас. О. Маринов – (България)
Научен секретар:
доц. д-р Л. Гълъбова

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
1.    Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.
2.    Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.
3.    Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
4.    Пълните указания за оформление и предаване на докладите ще бъдат публикувани на http://fman.tu-sofia.bg до 20 март 2013 г.
5.    Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 15 минути. Представянето може да бъде както на място, така и дистанционно.
6.    Работни езици: български, английски, руски.
7.    За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.
8.    Избрани трудове на английски език се публикуват и в е-библиотека с индекс за цитирания. 
ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
•    10 март 2013 г. – Изпращане на заявката за участие;
•    20 март 2013 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;
•    30 април 2013 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията;
•    10 май 2013 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;
•    18 май 2013 г. – Изпращане на регистрационната форма;
•    01 юни 2013 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
•    01 юни 2013 г. – Пленарна сесия съвместно с откриването на „Дни на науката – 2013” на ТУ-София, заседания по секции, научни дискусии;
•    01-03 юни 2013 г. – Заседания по секции, научни дискусии, видео конфериране, шоу форум и заключително заседание.

Заявката за участие изпращайте до 10 март 2013 г. чрез Интернет на адрес: http://fman.tu-sofia.bg


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

1. Предизвикателства на Е-демокрацията
Споделянето на резултатите от научните изследвания за използване на е-технологиите в административно-управленските процеси (АУП, допринася за разширяване на демокрацията чрез по-висока степен на прозрачност, предсказуемост и широко участие на гражданите във вземането на управленски решения.
Очакват се доклади за работата в професионални и социални мрежи във връзка с е-управлението и като средство за разширяване на демократизацията в тематичен и практически аспект на национално, регионално и международно равнище. Засилен е интересът към форми, техники и организация на е-участие в АУП чрез уеб базирани форуми като видеоконфериране, он-лайн гласуване и др. Използването на най-съвременни  конферентни технологии позволява и дистанционно споделяне на резултати, научни постижения и „добри практики”. Осигурява се отдалечено представяне на докладите и включване в сборника на конференцията, независимо от  географското местоположение на участниците.
Приветстват се и дистанционни или на място направени демонстрации на иновативни практики.

2. Съвременни аспекти и тенденции на Е-управлението
С е-управлението се постига не само по-широк обществен достъп до информацията и по-голямо удобство на административните услуги, но и по-ефективно управление на всички равнища (централни, регионални и местни). Чрез автоматизирано изпълнение на дейностите по създаване, съхранение, редактиране, споделяне, извличане на информация и архивиране управлението прераства в “безхартиено”.
Проблемите със засилен интерес в тази тематична област са: постигане на интеграция, оперативна съвместимост и ефективност на задачите по планиране, отчитане, вземане на управленски решения и регулиране; представяне на пътища и средства за „открито” ползване на данни и „открито” управление; разглеждане на форми и методи на стандартизация в АУП; дискутиране на техники и средства за сигурност и защита на информацията (вкл. и личните данни); запознаване с технология и организация на споделени и виртуални услуги и др.

3. Обучение по електронно управление
Изискванията на европейската стратегия за устойчиво икономическо и социално развитие поставят много предизвикателства пред е-управлението и обучението в тази област. Научните изследвания в областта на електронното управление генерират знания, за които трябва да бъде показано как навлизат в обучението.
Основната цел на тази тематична област е да се представят различни гледни точки, методи и средства за интегриране на научните изследвания и обучението в областта на е-управлението за разпространението на наличните знания и формирането на нови. Насърчава се споделяне на опита, дискусии и дебати, които водят до насоки и препоръки за по-нататъшното развитие на обучението по е-управление. Очакват се и предложения и опит за разпространение на резултатите от научните изследвания, както и идеи за дискусионни сесии и образователни семинари за млади учени.

4. Е-управление в Публичната и Бизнес Администрацията (ПА и БА)
Он-лайн управлението има важна роля за активно участие на гражданите във всички процеси на обществото. Е-управлението в ПА и БА е тясно свързано и се влияе силно от методите и средствата на моделирането, оценяването, сертифицирането и интегрирането му с иновациите – проблеми, за които се очаква споделяне на теоретични изследвания и практически резултати. Насърчава се представяне на разработки за подобряване на отчетността, ефективността и ефикасността на ПА, както и конкурентноспособността на бизнеса на всички равнища, етапи и стадии. Очакват се и предложения за разширяване по място, време и достъпност на административната инфраструктура и услугите й. Добре дошли са и разработки за управление на риска, както и за методи и пътища за трансфер на иновативни решения в административно-управленските системи. Очаква се в тази тематична област също да се споделят  изследвания и “добри практики”, които имат влияние върху общественото развитие и качеството на административното обслужване.

Заявката за участие изпращайте до
10 март 2013 г. чрез Интернет: http://fman.tu-sofia.bg