VI Конференция 2014

Конференция 2014


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПОКАНА
VI  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
„Дни на науката – 2014” на ТУ-София
медиен партньор ICT Media
02-04 юни 2014 г., гр. Созопол

Сборник от докладите на конф. 2014, Сборник 2013, Сб. 2012, Сб. 2011, Сб. 2010

ПРОГРАМА VI МНК „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
Покана (.doc файл)
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ в конференцията ( Попълнете!  изисква се предварително потребителско регистране на сайта с име и парола!  )

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
проф. д-р М. Христов – Ректор на ТУ-София
Председател:
проф. д.т.н. Р. Цанкова – (България)
Зам. председател:
проф. д-р О. Андреев – (България)
Членове:
проф. д.т.н. Ж. Симанавичиене – (Литва)
проф. д.т.н. Д. Иванова – (България)
проф. д-р Б. Неделчева – (България)
проф. д.т.н. Г. Маклаков – (Украйна)
проф. д-р Х. Бибер – (Германия)
проф. д-р И. Ворончук – (Латвия)
доц. д-р Т. Ртищева – (Русия)
доц. д-р Т. Беншир – (Турция)
доц. д-р Т. Саптефрати – (Молдова)
доц. д-р Т. Черняк – (Русия)
доц. д-р А. Петков – (България)
д-р Е. Митрева – (Македония)
д-р В. Кастелново – (Италия)
д-р К. Лайтнер – (Австрия)
Организационен секретар:
Л. Донева – (България)
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
доц. д-р И. Кралов – Зам. Ректор на ТУ-София
Зам. председател:
проф. д-р М. Велев – (България)
Членове:
проф. д-р Е. Арива – (Англия)
проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия)
проф. д-р Л. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р Й. Люке – (Германия)
проф. д-р З. Акташ – (Tурция)
проф. д-р А. Варданега – (Италия)
доц. д-р А. Розева – (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
д-р А. Угриноски – (Македония)
д-р Е. Рубцова – (Холандия)
д-р И. Талло – (Естония)
гл. ас. д-р О. Маринов – (България)
Научен секретар:
доц. д-р Л. Гълъбова (България)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
1.    Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.
2.    Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.
3.    Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
4.    Изискванията към техническото оформяне на докладите ще бъдат публикувани на http://fman.tu-sofia.bg до 20 март 2014 г.
5.    Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути. Доклади могат да се представят на място или дистанционно.
6.    Работни езици: английски, руски, български.
7.    За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.
8.    Избрани трудове на английски език се публикуват и в е-библиотека с индекс за цитирания.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
•    25 март 2014 г. – Изпращане на заявката за участие;
•      1 април 2014 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;
•    30 април 2014 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията към техническото оформяне на докладите;
•    10 май 2014 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;
•    18 май 2014 г. – Изпращане на регистрационните форми;
•    02 юни 2014 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;
•    02 юни 2014 г. – Пленарна сесия съвместно с откриването на „Дни на науката – 2014” на ТУ-София;
•    02-04 юни 2014 г. – Сесии на конференцията, кръгли маси, видео конфериране, шоу форум.

Заявката за участие изпращайте до 10 март 2014 г. чрез http://fman.tu-sofia.bg

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Е-Демократизация и управленски процеси
Най-новите научни постижения в областта на E-технологиите оказват значително въздействие върху административно-управленските процеси (АУП),  допринасящи за по-голямата им демократизация, като се създава възможност за прозрачност и по-активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения.
Очакват се доклади, изследващи професионалните и социални мрежи по отношение на Е-управлението като инструмент за повишаване на демократизацията на регионално, национално и международно равнище. Насърчават се проучвания на различни форми, техники и организация на Е-участие в АУП чрез прилагане на уеб базирани форуми, видеоконфериране, онлайн гласуване и др. От особен интерес са дистанционната комуникация, споделянето на знания и добри практики. Приветстват се доклади за дискусии за свободата и етиката в дигиталните общества, както и за демокрация, глобализация и миграция.
Ще бъде организиранa кръгла маса за обсъждане на проблеми, свързани с виртуализацията и облачните услуги. Предвивена е и възможност за дистанционно представяне на доклади чрез видеоконфериране, които ще бъдат включени в трудовете на конференцията, независимо от географското местоположение на участниците.

2. Състояние и тенденции на Е-управлението
Е-управлението позволява не само обществения достъп до информация и засилване на доверието към администрацията, но и повишаване ефективността на управленските процеси. "Безхартиеното" управление е възможно в резултат на прилагането на ИКТ при създаване, съхраняване, редактиране, споделяне, извличане на информация и архивирането й. Очакват се доклади в следните области, без да са ограничени само до тях: постигане на интеграция, оперативна съвместимост и изпълнение на управленски функции като планиране, отчитане, вземане на решения и контрол; представяне на методи и средства за "отворено" използване на данни и "отворено" управление; изследване на форми и методи на стандартизация в АУП; дискусии на техники и инструменти за сигурност и защита на информацията. Приветстват се и доклади по актуални теми за запознаване с технологията на споделени и виртуални услуги, облачни публични услуги, интелигентни технологии и т.н.

3. Обучение по “Е-управление“
Изискванията на Европейската стратегия за устойчиво развитие водят до много нови предизвикателства пред Е-управлението и обучението в тази област. Изследванията в областта на Е-управлението генерират знания, които трябва да станат част от процеса на обучение.
Основната цел на тази тематична област е да се представят различни гледни точки, методи и инструменти за интегриране на научните изследвания и обучения в областта на Е-управлението, за разпространението на знания и формиране на нови такива.
Насърчават се споделянето на опит, дискусии и дебати, представящи насоки и препоръки за по-нататъшно развитие на обучението по Е-управление. Очакват се доклади, които разпространяват резултатите от приложението на съвременни методи на обучение като дистанционно и Е-обучение. Приветстват се и предложения за актуални теми за обсъждане по време на сесиите на конференцията.
Вниманието ще бъде насочено към представянето на млади учени. Предоставя се възможност на победителите от конкурси за най-добри студентски курсови работи/проекти и докторантски конкурси, да представят своите резултати на специална младежка сесия.

4. Е-управление в публичната и бизнес сфера
E-управлението в публичната и бизнес администрация (ПА и БА) е тясно свързано с методи и средства за нейното моделиране, оценка, сертифициране и интеграция на иновациите. Насърчават се теоретични и практически изследвания, представящи решения за това как да се подобри отчетността, ефективността и ефикасността на ПА и конкурентоспособността на БА на всички равнища, етапи и фази.
От особен интерес са и следните теми: административна инфраструктура, модели на сътрудничество в АУП, технологии за интелигентни услуги, оценка на риска, както и споделяне на изследвания и "добри практики", които въздействат върху общественото развитие и качеството на административното обслужване. Предвид нарастващото използване на социалните медии и тяхното социално и икономическо въздействие върху гражданите, бизнеса и администрацията, се приветстват и доклади за представяне на развитието и приложението на "големите" данни за подобряване на ПА и БА. Ще се проведе и шоу форум за демонстрация на добри практики в ПА и БА.

Заявката за участие изпращайте до 25
март 2014 г. чрез Интернет: http://fman.tu-sofia.bg