Срокове

Печат
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

7 май 2021 г. – Изпращане на заявката за участие;

 10 май 2021 г. – Потвърждаване на приетата заявка за

участие;

 25 май 2021 г. – Изпращане на докладите в съответствие

с изискванията към техническото оформяне на докладите;

 07 юни 2021 г. – Публикуване на програмата на

конференцията с приетите доклади;

 15 юни 2021 г. – Изпращане на регистрационните форми;

 26 юни 2021 г. – Регистрация на участниците в

конференцията

 26-28 юни 2021 г. – Сесии на конференцията, семинари,

кръгли маси, онлайн конфериране, шоу форум.