XII Конференция 2020 Изисквания към авторите на доклади

Изисквания към авторите на доклади

Печат
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg

3. Докладите, отговарящи на срокове, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.

4. Изискванията към техническото оформяне на докладите са публикувани на http://fman.tu-sofia.bg

5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути. Представянето на докладите може да бъде на място или дистанционно и е задължително.

6. Работни езици: английски, руски, български.

7. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.

 

8. Избрани разширени трудове на английски език се публикуват и в е-библиотеки с индекс за цитиране.

9. Спазване на етичните норми на „ Дни на науката - ТУ-София“ .