XII Конференция 2020 Основни тематични области

Основни тематични области

Печат
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние и тенденции на Е-управлението

Представя се развитието на Е-управлението от най-ранните му стъпки до иновативните съвремени тенденции.  Показва се, че то не само подобрява достъпа до информация, но и повишава ефективността и ефикасноста на управленските процеси. Докладите могат да бъдат в следните области, без да са ограничени само до тях: постигане на интеграция и оперативна съвместимост, моделиране и оценяване на управленски функции по планиране, отчитане, вземане на решения и регулиране; представяне на методи и средства за "отворено" използване на данни и управленски процедури; изследване на форми и методи на стандартизация в АУП; представяне на техники и инструменти за сигурност и защита на информацията и др.

2. Е-Демократизация и управленски процеси

Съвременните постижения в E-технологиите влияят значително върху АУП и допринасят за повишаване степента на демократи-зация чрез прозрачност и активно участие на гражданите в процеса на вземане на управленски решения. Насърчават се проучвания на различни форми, техники и организация на Е-участие в АУП чрез прилагане на онлайн участие, уеб базирани форуми, видеоконфериране, виртуализация, облачни услуги и др.. Приветстват се доклади с дискусии за свободата и етиката в дигиталните общества, както и изследващи професионалните и социални мрежи като инструмент за повишаване на демократизацията на всички равнища.

3. Обучение по “Е-управление“

Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ дигитален растеж породи нови предизви-кателства пред Е-управлението и обучението в тази област. Изследванията по Е-управлението генерират знания, които трябва да навлезат в обучението. Целта е да се представят различни подходи, методи и инструменти за интегриране на научните изследвания в обучението в областта на Е-управлението. Организират се дискусии, споделяне на опит и препоръки за развитие на обучението по Е-управление. Очакват се доклади, които разпространяват резултатите от приложението на ИКТ в съвременното обучение, като дистанционно обучение, Е- обучение, Е-оценяване, виртуална и добавена реалност  и др.

4. Е-управление в публичната и бизнес сфери

E-управлението в публичната и бизнес администрация (ПА и БА) е тясно свързано с методи и средства за тяхното моделиране, унифициране, оценка, сертифициране и интеграция на базата на дигитализацията. Насърчават се теоретични и практически изследвания, представящи решения за това как да се подобри отчетността, ефективността и ефикасността на ПА и конкурентоспособността на БА на всички равнища и етапи. От особен интерес са и темите: изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, управленска инфраструктура, модели за сътрудничество в АУП, технологии за интелигентни услуги, оценка на риска, както и споделяне на изследвания и "добри практики", които стимулират устойчивата климатична среда и зелените системи. Предвид нарастващото използване на социалните медии и тяхното социално и икономическо въздействие се приветстват доклади за представяне на развитието и приложението на "откритите" и "големите" данни в АУП.

5. Е-комуникации

Развитието на Е-управлението е тясно свързано с електронните комуникации. Те намират приложение в много области, като: Е-обучение, аудио-видео поточни предавания в реално време, развитие на широколентов достъп, видеоконфериране, подобряване и оценка на качеството (QoS) на аудио-визуалната информация при Е-комуникации, системи за сигурност в Е-комуникациите, организацията на мултимедийни данни в Световната мрежа и други. Насърчават се доклади засягащи развитието на Е-комуникациите, нови постижения и форми на тяхното приложение в АУП, Е-обучението и приносът им за развитието на Е-управлението, интегрирани умни системи.

6. Шоурум

Осигурена е възможност за представяне на различни ИКТ, ИТ продукти и тяхната приложна стойност. Ще се демонстрират резултати от добри практики в публичната и бизнес администрацията. Млади таланти и студенти ще могат да се докоснат до ИТ бизнеса, да установят контакти  и професионално взаимодействие с реалния бизнес, както и да покажат свои иновативни идеи и постижения. Шоурумът ще бъде изцяло предаван на живо от кафе-тераса „Лазур“ в Созопол по канала на ТУ-София в YouTube.

7. 40 г.  АСУ на  учебния процес и  КСК

Редовната експлоатация на Автоматизираната Система за Управление (АСУ) на учебния процес в ТУ-София започва през 1980 академичната учебна година,Развитието й преминава през три етапа; ЕИМ от ЕС, настолни компютри, WEB базирана система.

8.Работен семинар-(Wоркshop)

 

Стартира паралелен работен семинар за висш  мени-джмънт.