XII Конференция 2020 Заявка за участие - Покана

Заявка за участие - Покана

Печат
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

 

ПОКАНА със Заявка за участие (.doc file).

ЗАЯВКА за участие (.doc file).

Попълнената Заявка за участие се изпраща на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.

З А Я В К А

за участие в

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Е – УПРАВЛЕНИЕ И Е - КОМУНИКАЦИИ” с предавания на живо

13-17 ЮНИ 2020

гр.Созопол


1. .........................................................................

(Име, презиме и фамилия)

2. .........................................................................

(Научно звание и степен)

3. .........................................................................

(Месторабота)

4. .........................................................................

(Служебен адрес)

5. .........................................................................

(Тел., e-mail)

6. .........................................................................

(Наименование на доклада)

7. ........................................................................

(Тематична област)

8. ........................................................................

(Съавтори)

9. ........................................................................

(ключови думи на доклада)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
проф. д.н. инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София 
Председател: 
проф. д.т.н. Р. Цанкова – (България)
Зам. председател:
проф. д-р О. Андреев – (България)
Членове: 
Атанас Темелков – Председател на ДАЕУ
проф. д.т.н. Д. Иванова – (България)
проф. д.т.н. Г. Маклаков – (Украйна)
проф. д-р А. Татаринцева – (Латвия)
проф. д-р Х. Бибер – (Германия)
доц. д-р Й. Ангелова – (България)
доц. д-р Т. Ртищева – (Русия)
доц. д-р К. Димитров– (България)
проф. д-р Т. Герман – (Молдова)
доц. д-р К. Петров – (България)
д-р. М. Караджова – (България)
д-р Е. Митрева – (Македония)
д-р В. Кастелново – (Италия) 
д-р К. Лайтнер – (Австрия) 
Организационен секретар: 
Д. Иванов – (България)


МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател: 
Доц. д-р Р.Радонов – Зам. Ректор на ТУ-София
Зам. председател:
Доц. д-р .Камен Петров– (България)
Членове:
проф. д-р Е. Арива – (Англия)
проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия)
проф. д-р А. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р Е. Ярц – (Германия)
проф. д-р Д. Сотирова – (България)
проф. д-р О. Бомбардели – (Италия)
проф. д-р А. Ников – (Тринидад и Тобаго)
доц. д-р Анна Розева – (България)
Йоанна Алексиева– (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
д-р Е. Рубцова – (Холандия)
д-р И. Талло – (Естония)
доц. д-р Л. Гълъбова – (България)
Научен секретар:
доц. д-р О. Маринов – (България)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и таблици.

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg

3. Докладите, отговарящи на срокове, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.

4. Изискванията към техническото оформяне на докладите са публикувани на http://fman.tu-sofia.bg

5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути. Представянето на докладите може да бъде на място или дистанционно и е задължително.

6. Работни езици: английски, руски, български.

7. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с трудовете в един екземпляр.

8. Избрани разширени трудове на английски език се публикуват и в е-библиотеки с индекс за цитиране.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 02 април 2020 г. – Изпращане на заявката за участие;

· 06 април 2020 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;

· 13 май 2020 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията към техническото оформяне на докладите;

· 27 май 2020 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;

· 04 юни 2020 г. – Изпращане на регистрационните форми;

· 13 юни 2020 г. – Регистрация на участниците в конференцията и пленарна сесия;

· 13-17 юни 2020 г. Сесии на конференцията, кръгли маси, онлайн конфериране, шоу форум.

Заявките за участие изпращайте до

29 март 2020 г.,а регистрацонните форми-до 04 юни 2020г. чрез http://fman.tu-sofia.bg

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние и тенденции на Е-управлението

Представя се развитието на Е-управлението от най-ранните му стъпки до иновативните съвремени тенденции.  Показва се, че то не само подобрява достъпа до информация, но и повишава ефективността и ефикасноста на управленските процеси. Докладите могат да бъдат в следните области, без да са ограничени само до тях: постигане на интеграция и оперативна съвместимост, моделиране и оценяване на управленски функции по планиране, отчитане, вземане на решения и регулиране; представяне на методи и средства за "отворено" използване на данни и управленски процедури; изследване на форми и методи на стандартизация в АУП; представяне на техники и инструменти за сигурност и защита на информацията и др.

2. Е-Демократизация и управленски процеси

Съвременните постижения в E-технологиите влияят значително върху АУП и допринасят за повишаване степента на демократи-зация чрез прозрачност и активно участие на гражданите в процеса на вземане на управленски решения. Насърчават се проучвания на различни форми, техники и организация на Е-участие в АУП чрез прилагане на онлайн участие, уеб базирани форуми, видеоконфериране, виртуализация, облачни услуги и др.. Приветстват се доклади с дискусии за свободата и етиката в дигиталните общества, както и изследващи професионалните и социални мрежи като инструмент за повишаване на демократизацията на всички равнища.

3. Обучение по “Е-управление“

Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ дигитален растеж породи нови предизви-кателства пред Е-управлението и обучението в тази област. Изследванията по Е-управлението генерират знания, които трябва да навлезат в обучението. Целта е да се представят различни подходи, методи и инструменти за интегриране на научните изследвания в обучението в областта на Е-управлението. Организират се дискусии, споделяне на опит и препоръки за развитие на обучението по Е-управление. Очакват се доклади, които разпространяват резултатите от приложението на ИКТ в съвременното обучение, като дистанционно обучение, Е- обучение, Е-оценяване, виртуална и добавена реалност  и др.

4. Е-управление в публичната и бизнес сфери

E-управлението в публичната и бизнес администрация (ПА и БА) е тясно свързано с методи и средства за тяхното моделиране, унифициране, оценка, сертифициране и интеграция на базата на дигитализацията. Насърчават се теоретични и практически изследвания, представящи решения за това как да се подобри отчетността, ефективността и ефикасността на ПА и конкурентоспособността на БА на всички равнища и етапи. От особен интерес са и темите: изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, управленска инфраструктура, модели за сътрудничество в АУП, технологии за интелигентни услуги, оценка на риска, както и споделяне на изследвания и "добри практики", които стимулират устойчивата климатична среда и зелените системи. Предвид нарастващото използване на социалните медии и тяхното социално и икономическо въздействие се приветстват доклади за представяне на развитието и приложението на "откритите" и "големите" данни в АУП.

5.Е-комуникации

Развитието на Е-управлението е тясно свързано с електронните комуникации. Те намират приложение в много области, като: Е-обучение, аудио-видео поточни предавания в реално време, развитие на широколентов достъп, видеоконфериране, подобряване и оценка на качеството (QoS) на аудио-визуалната информация при Е-комуникации, системи за сигурност в Е-комуникациите, организацията на мултимедийни данни в Световната мрежа и други. Насърчават се доклади засягащи развитието на Е-комуникациите, нови постижения и форми на тяхното приложение в АУП, Е-обучението и приносът им за развитието на Е-управлението, интегрирани умни системи.

6. Шоурум

Осигурена е възможност за представяне на различни ИКТ, ИТ продукти и тяхната приложна стойност. Ще се демонстрират резултати от добри практики в публичната и бизнес администрацията. Млади таланти и студенти ще могат да се докоснат до ИТ бизнеса, да установят контакти  и професионално взаимодействие с реалния бизнес, както и да покажат свои иновативни идеи и постижения. Шоурумът ще бъде изцяло предаван на живо от кафе-тераса „Лазур“ в Созопол по канала на ТУ-София в YouTube.

7. 40 г.  АСУ на  учебния процес и  КСК

Редовната експлоатация на Автоматизираната Система за Управление (АСУ) на учебния процес в ТУ-София започва през 1980 академичната учебна година,Развитието й преминава през три етапа; ЕИМ от ЕС, настолни компютри, WEB базирана система.

8.Работен семинар-(Wоркshop)

Стартира паралелен работен семинар за висш  мени-джмънт.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

НИС при Технически университет - София

Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет

Технически университет-София – Технологии

Държавна агенция „Електронно управление“

Фак. „Управление и администрация“-УНСС

ПОКАНА

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Е-управление и Е-комуникации”

„Дни на науката – 2020”

на ТУ-София

13-17 юни 2020 г.

 

гр. Созопол, България