Research & Education Centre for E-Governance at the R & DS of Technical University - Sofia

Въведение


В съответствие с изследователския опит и специфика на учебния процес в ТУ-София пред Центъра за научни изследвания и обучение по е-управление се поставят за решаване следните комплексни задачи:

- Инициализиране и организиране на интеграция между научни изследвания и обучение по електронно управление.

- Провеждане на научни и приложни изследвания относно разработването на интерактивни системи за електронно управление на процесите в индустриалните предприятия, бизнеса и администрацията.

- Осигуряване и постигане на научно обосновано и модерно обучение в областта на електронното управление за бакалаври, магистри, докторанти, млади изследователи, преподаватели и представители на бизнеса и администрацията.

- Насърчаване на съвместната работа на различни научно-изследователски групи, както и разработването на концептуални модели и решения в областта на електронното управление.

- Разпространяване на опита от изследванията, внедряването и обучението по електронно управление чрез периодични форуми (конференции, работни срещи, виртуални мероприятия).

- Изявяване като интегратор в организирането и работата на европейски мрежи по електронно управление.

 

Виртуална библиотека


Виртуалната библиотека е създадена в рамките на Центъра за научни изследвания и обучение по Е-управление към ТУ-София.  
Тя има за цел събирането и разпространението на аналитични материали и добри практики за иновационни решения в управлението на административните процеси.
Вниманието се фокусира върху доброто управление на държавната, общинската и бизнес администрацията, в т.ч електронни решения в административната дейност и публично-частното партньорство.
Замисълът е библиотеката да подпомогне и научно-приложните изследвания и формирането на съвременни познания за модернизацията на администрацията.
Библиотеката е предназначена за служители в държавната, общинската и бизнес администрацията, както и за студенти, които се подготвят за работа в публичната администрация.
Тя се обогатява чрез подбор на материали, представящи европейския и световен опит, както и от наши иновативни разработки.

продължава>
 

If you do not have English translation, use a browser other than IE or Edge!

 

Заявки  за участие на e-mail: iscmi@tu-sofia.bgYouTube Канал "Живот Технически"

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Гледайте зАПИСИ ОТ кОНФЕРЕНЦИИТЕ  „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ“ от канал "Живот технически"

Гледайте Видео!  2018 - Откриване: Добре дошли на Конференция от проф. дтн Р. Цанкова, председател на организационния комитет на конференцията и инициатор.

СБОРНИК “TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA-70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLENARY SESSION
...

Гледайте Видео! Заседание 1: От 00:53 мин. Добре дошли на Конференция 2017 от проф. дтн Р. Цанкова, председател на организационния комитет на конференцията и инициатор.
От 05:00 мин. Приветствия: От Ректора на ТУС представено от маг. инж. В. Димитров, гл. секретар;
От зам. декан на ФПМИ доц. д-р М Дурчева; От проф. Д. Маламов, Висше училище по телекомуникации и пощи...
От 24:00 мин. Olga Bombardelli, University of Trento, Italy, Олга Бомбардели, Университет-Тренто, Италия, PRESENTATION OF PROJECT STUDENTS FOR ACTIVE CITIZENSHIP, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ СТУДЕНТИ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО
От 58:30 мин. Анна Розева, Марианна Дурчева и Румяна Цанкова, ТУС, МЕНИЖМЪНТ НА ИНФОРМАЦ. СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ЕЛЕКТРОННОТО ОЦЕНЯВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
От 01:40:00 мин. Силвия Янева-Стоянова, Магдалена Василева, Технически университет-София, България, АЛУМНИ МРЕЖАТА НА ТУ-СОФИЯ В ПОДКРЕПА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Заседание 2: От 00:00 мин. Антон Недялков, Мирослава Бонева, Александър Петков,Русенски университет „Ангел Кънчев“, България, ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
От 56:00 мин. Даниела Сотирова, ТУ-София, България, КУЛТУРНИЯТ КОНТЕКСТ НА ОБЩУВАНЕ КАТО ФАКТОР В Е-КОМУНИКАЦИЯТА
От 01:28:00 мин. Добромир Маламов, Висше училище по телекомуникации и пощи, София, България, НОВИ МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
От 02:10:00 мин. Добромир Маламов, Дилена Горчева, Висше училище по телекомуникации и пощи, София, България, СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА МАСОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СИНОПТИЧНИ ПРОГНОЗИ
Заседание 3: От 00:00 мин. Александър Петков, Антон Недялков, Мирослава Бонева, Русенски университет „Ангел Кънчев, България, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
От 48:00 мин. Йоанна Алексиева, Министерство на образованието и науката, България, ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВ. СИСТЕМА
От 01:13:40 мин. Владимир Л. Станчев, Технически университет-София, ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ВИДЕОЗАПИСИ И "СЕЛФИ-ВИДЕО-ЛЕКЦИИ" – АВТОРСКИ ЗАПИСИ НА ВИДЕО ЛЕКЦИИ
От 01:44:00 мин. Miroslava Boneva, Miroslava Dzhambazova, “Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria, ISSUES AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTING ADMINISTRATIVE ELECTRONIC SERVICES
От 02:21:00 мин. Гергана Христова, Десислав Иванов, Технически университет-София, България, ОПАСНОСТТА ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ОТ КРИПТОВИРУСИ (RANSOMWARE) И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯПроект ТеСЛА (tesla-project.eu) кани експерти за оценяване на резултатите от провежданите пилоти. Информация за кандидатстване: http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/18168760_en.html#.WCwsxBrhDcs

 St
Видео S 54 мин.

Проф. Марин Христов, ректор на ТУ-София поздрави чрез видеоконферентна връзка участниците в двете международни конференции: IV-та МНК по Е-управление и X МНК по Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 2012Резултати от ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС „Изграждане и поддържане на публични регистри“
И КРЪГЛА МАСА С ОТДАЛЕЧЕНО УЧАСТИЕ на 25-26.11.2011 г. в Техническия университет-София.

Магистърско обучение в Стопански факултет - 2011-2012 г.III Международна научна конференция "Е-управление" - 2011 г. S Видео 90 мин.

 

 

 

 

SS

Проф. Марин Христов, ректор на ТУ-София поздрави чрез видеоконферентна връзка участниците в двете международни конференции: III-та МНК по Е-управление и IX МНК по Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 20.06.2011.

S

Фото-галерия Събития
20 г. Стопански...
20 г. Стопански факултет

Фото-галерия Конференция-2011 

. St
Проф. дтн. Р. Цанкова връчва дипломи
от ЛЯТНА ШКОЛА.

St
Дистанционна пленарна сесия
. Конференция по Е-управление - 2009 г.