Virtual Library Catalog - Bibliography

Bibliography / Библиография
Author - Автор Title - Заглавие Order-Подреждане Display-Виж #
                                               Отваряне на пълният текст на документ може да се направи само от регистриран потребител.
Authors / Автор Title / Заглавие
( Щракнете върху заглавие за подробна справка ! )
Organization / Организация Open / Документ
Стефан Синестрьом Професионализмът в управлението на публичната администрация: формиране на висококвалифицирани,ефикасни и ефективни мениджъри ОИСР, Париж Webpage Link / Връзка
Виолета Цветанова Разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в дейността на общинските администрации в България консорциум „Юнайтед Консултантс Webpage Link / Връзка
Кристоф Райнхард Оценка на дейности от управление на човешки ресурси,ориентирани към изпълнение в избрани страни-членки на ОИСР Списание „Публична администрация”, № 2004, Институт по публична администрация, България Webpage Link / Връзка
Марта Влахова Кампания за прозрачност в Община Плевен и сътрудничество между Общината и НПО Община Плевен Webpage Link / Връзка
Валери Апостолов извършен одит на дейността по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” в Министерство на труда и социалната политика за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2006 г. Сметна палата Webpage Link / Връзка
Марк Де Тюрк СЪВРЕМЕННАТА ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ „Публична администрация” Webpage Link / Връзка
Георги Манлиев Handbook on Performance Management Ministry of Finance, Finland Webpage Link / Връзка
Стйвън Мърдох Подобряване на регулирането във Великобритания Cabinet Office,UK Webpage Link / Връзка
Надя Славкова Икономически анализ на публично-частен проект: Концесия на на “Софийска вода” УНСС Webpage Link / Връзка
Елизабета Венкова Икономически анализ на публично-частен проект: Концесия на автомагистрала Тракия УНСС Webpage Link / Връзка
TIMO MOILANEN COMPARATIVE STUDY ON THE PUBLIC SERVICE ETHICS OF THE EU MEMBER Ministry of Finance, Finland Webpage Link / Връзка
Георги Манлиев Доброто управление в България: възприемане, действия, резултати , оценки Technical University Webpage Link / Връзка
Ministry of Finance TOWARDS PROFESSIONAL MANAGEMENT IN CENTRALGOVERNMENT Ministry of Finance Webpage Link / Връзка
Christopher Politt Making quality sustainable: co-design, co-decide, co-produce and co-evaluate The quality journey to 4QC Minsitry of Finance Webpage Link / Връзка
BO ROTHSTEIN What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions Department of Political Science Webpage Link / Връзка
Bo Rothstein The Quality of Government –A Comparative Approach University of Gothenburg Webpage Link / Връзка
Петър Ганев Успехите и провалите на българските правителства 1998-2007, преглед на одитните доклади на Сметната палата Институт за пазарна икономика Webpage Link / Връзка
Министерски Съвет Стандарти за провеждане на обществени консултации в България Министерски съвет на Република България Webpage Link / Връзка
Министерски Съвет Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз Министерски съвет на Република България Webpage Link / Връзка
Световна Банка Реформиране на режима на държавните такси в България Световна банка Webpage Link / Връзка
Министерски Съвет Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България Министерски съвет на Република България Webpage Link / Връзка
Дирекция ”Държавна администрация” Ръководство за подобряване на административното обслужване на гражданите на принципа на едно гише Министерски съвет Webpage Link / Връзка
The Office of Public Services Reform Leadership, best practices, learning through sharing UK government Webpage Link / Връзка
The Office of Public Services Reform Change management, best practices, learning through sharing UK government Webpage Link / Връзка
Димитър Калчев Трябва ни административна революция Институт по публична администрация Webpage Link / Връзка
Министерски Съвет Доклад за състоянието на администрацията 2007 г. Министерски съвет на Република България Webpage Link / Връзка
Oлга Спасова Наръчникът по управление на качеството и околната среда Сметна палата на Република България Webpage Link / Връзка
Министерски Съвет Закон за електронното управление и наредбите към него Министерски съвет на Република България Webpage Link / Връзка
Jan-Hinrik Meyer SUSTAINABILITY OF CIVIL SERVICE REFORMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIVE YEARS AFTER EU ACCESSION,SIGMA PAPER NO. 44 Organisation for Economic Co-operation and Development Webpage Link / Връзка
Юлиана Николова Доброто управление в полза на гражданите: Анализ на някои eвропейски практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация Европейски институт Webpage Link / Връзка
Department of Economic and Social Affairs, New York From E-government to Connected Governance, UN survey 2008 Department of Economic and Social Affairs, New York Webpage Link / Връзка
Joanne Caddy Evaluation of Public participation in policy making Organization for Economic Cooperation and development Webpage Link / Връзка
Георги Манлиев Аутсорсинг на услуги в дейността на публичната администрация Списание „Публична администрация”, № 1-2,2006 Webpage Link / Връзка
Асен Гелков Иновацията: Интернет страница и електронен портал(на примера на Агенция за обществени поръчки в България) Teхнически университет-София ,Стопански факулет Webpage Link / Връзка
Милена Кехайова Национален здравен портал и електронен личен амбулаторен картон Teхнически университет,София Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Милен Маринов Община Козлодуй –община новатор за 2009 г. Teхнически университет-София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Момчил Бешков Добри практики в дейността на общинските администрации в България (сравнителен анализ) Технически университет-София,Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Бистра Додова ИНОВАЦИЯ-ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО Teхнически университет –София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Борислав Гочев ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Технически университет, Стопански факулет Webpage Link / Връзка
Пламена Петрова Добри практика в прилагането на принципа за отчетност в местната публичната администрация Технически университет,София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Димитрина Стойкова Министерството на труда и социалната политика-пример за добро административно обслужване Teхнически университет,София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Марина Ботева Иновацията: обслужване на бизнеса на принципа на едно гише(портал за юридически лица, добра практика на Словения) Технически университет,София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Андрей Ценов Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Технически университет, София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Counsil of Europe Доброто местно и регионално управление-европейското предизвикателство Counsil of Europe
Венета Христова Иновацията : електронно гласуване Технически университет, София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Венета Христова Mотивация на човешките ресурси в общинска администрация Технически университет,София, Стопански факулет Webpage Link / Връзка
Вилина Арчева Добра практика: холандски модел за оценка на административните тежести на бизнес регулирането( Dutch administrative cost model ) Технически университет,София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Вилина Арчева ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА НА РАВНИЩЕ МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Технически университет-София, Стопански факултет Webpage Link / Връзка
Veselin Veselinov Lyubina Doneva Good practices in electronic administrative services, examples for designing of e-Government Project of The Summer School on e-Government in Technical University of Sofia Webpage Link / Връзка
Hristina Jonkinska Lyubina Doneva System for delegated budget in the Nursery ‘Happy Childhood’ and municipal social services ‘Home respite care’ – Cherven Bryag Nursery ‘Happy Childhood’ and ‘Home respite care’ Webpage Link / Връзка
Galia Simeonova Lyubina Doneva Integrated system for Municipal Council paperless meeting and electronic voting Master`s course project in Public administration at Technical University of Sofia Webpage Link / Връзка
Tereza Todorova MODELS FOR EVALUATING THE MATURITY OF PROJECT ACTIVITY (МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗРЕЛОСТТА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ) Webpage Link / Връзка
Тереза Тодорова СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Технически университет - София, Стопански факултет, катедра ИИИМ Webpage Link / Връзка
Симеон Велинов Фази на жизнен цикъл за въвеждане на услуга и взаимодействие между различните екипи Хюлет Пакард Webpage Link / Връзка
Svetoslav Dimkow STRATEGY FOR COMPLAINTS HANDLING DIAGNOSTICS IN TECHNOLOGY BASED SERVICES College of Telecommunication and Post, Department Management, Sofia, Bulgaria Webpage Link / Връзка
Евелина Янинкина Система за експресно даване на мнения за качеството на обслужване (СЕМКО) добра практика в общинска администрация Сандански общинска администрация Сандански Webpage Link / Връзка
Лиляна Миланова Добри практики в търговията на дребно Малки предприятия Webpage Link / Връзка
Митко Златински Добра практика в Община Петрич Webpage Link / Връзка
Лидия Кирилова Добра практика в Община Перник Webpage Link / Връзка
Иван Нецев Единна система за гражданска регистражция и административно обслужване на населението Webpage Link / Връзка
Здравка Йорданова Информационен модел за издаване на удостоверение за право на личен асистент, насочено към лица с ограничена двигателна способност ТУ - София Webpage Link / Връзка
Мартин Коцев Информационен модел за издаване на заявление- декларация за отпускане на целева помощ за отопление ТУ - София Webpage Link / Връзка
 
Download bibtex string for all 62 results
/ Изтегляне на BIBTEX записи