Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Стефан Синестрьом Синестрьом, Стефан, "Професионализмът в управлението на публичната администрация: формиране на висококвалифицирани,ефикасни и ефективни мениджъри", ОИСР, Париж.

Abstract / Резюме:
Статията разглежда професионализмът на висшите ръководни кадри в администрацията като условие за ефективни реформи в администрацията.В нея се посочват характеристиките на добре работещата администрация ,значимостта на управленските компетентности , наследените слабости в дейността на администрацията от предходния недемократичен политически режим. Авторът определя целите на реформата по отношение на висшите държавни служители : по-добро качество в тяхната дейност, по-висока ефективност в бюджетните разходи,по-добра координация между държавните институции, професионална приемственост и развитие на ръководителите,ограничаване на корупционните практики в дейността,привличане и задържане на квалифицираните лица в мениджмънта на администрацията.В тази връзка се разкриват и подходите за постигането на посочените цели: Накрая, авторът отправя десет препоръки за утвърждаване на професионализма в управлението на публичната администрация.

Keywords / Ключови думи:
управление на човешките ресурси, професионализъм на висшите служители, реформа на висшите служители, механизъм на подбор, централен управленски капацитет.

  Document Link / Документ: bib/1profes29ss14.doc