Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Валери Апостолов, "извършен одит на дейността по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” в Министерство на труда и социалната политика за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2006 г.", Сметна палата.

Abstract / Резюме:
Програмата реализира политиката за активни мерки на пазара на труда ,чрез която се цели да се осигури заетост и квалификация на безработни от населени места с високо равнище на безработица.Програмата се посреща много добре от общините, но става обект на критика от неправителствените организации за ниската й ефективност.Одитът разкрива броя на заетите по съответните години и бюджетните средства за тяхното финансиране.Посочват се основните дейности, които се подпомагат от програмата. Прави се анализ, в каква степен бенефициентите на програмата: общински, държавни институции и частни фирми са осигурили стабилна заетост на финансираните от държавата с дейности. В одитния доклад се разкриват положителните и отрицателните ефекти от програмата. Изведени са препоръки за подобряване на нейната ефективност..

Keywords / Ключови думи:
оценка на изпълнение, външен одит, Сметна палата, одитен доклад, ефективност на публични програми, програмно бюджетиране, активни мерки на пазара на труда

  Document Link / Документ: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=18

  E-mail: dept_6@bulnao.government.bg