Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Стйвън Мърдох, "Подобряване на регулирането във Великобритания", Cabinet Office,UK .

Abstract / Резюме:
Презентацията разкрива опита на Великобритания в регулирането на фирмения бизнес.Неговото подобряване е важна насока за воденето на ефективна икономическа политика. За тази цел се използва следния механизъм: оценка на въздействието,консултиране,прилагане и намаляване на административното бреме.Оценката на въздействието измерва ползите от регулацията и административните разходи на бизнеса за спазване на регулациите.На тази основа чрез консултирането се вземат мерки за опростяване на режимите за регулация и административното бреме за фирмите.Решенията повишават ефективността на компаниите.действията за намаляване и опростяване на регулациите изискват институционална ангажираностчрез създаването на специализиран орган, който да инициира и осъществява процеса на дерегулирането в координация с отрасловите министрества.Представят се лняколко лоши практики на регулирането и посочват правилните подходи в тази насока.накрая се правят изводи и заключения,гарантиращи ефективност на процеса на дерегулирането

Keywords / Ключови думи:
регулиране на бизнеса, оценка на въздействието на регулативните актове,опростяване на регулативните режими,институционални подходи и решения

  Document Link / Документ: http://www.britishcouncil.org/steven_murdoch.ppt

  E-mail: steven.murdoch@berr.gsi.gov.uk