Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Георги Манлиев Манлиев, Георги, "Доброто управление в България: възприемане, действия, резултати , оценки", Technical University .

Abstract / Резюме:
Статията представя формирането на концепцията за доброто управление ,върху която се изгражда съвременния публичен мениджмънт.Подготовката за членство на България в ЕС се превърна в движеща сила за опознаване на концепцията и приложението на нейните принципи в публичните политики.Авторът прави анализ на степента на приложение на доброто управление по отношение на стратегическото планиране,правенето на политиките,оценката на изпълнението, публично-частното партнъорство и местната администрация .В заключение се отбелязва големия напредък, но и все още необходимостта от по-нататъшно приложение на принципите на доброто управление в дейността на публичната администрация

Keywords / Ключови думи:
върховенство на закона, прозрачност, откритост, ефективност, ефекасност, предвидимост, неутралност, грижа за клиентите,добро управление на общинско равнище

  Document Link / Документ: bib/3dobrot48mg15.doc

  E-mail: g.manliev@tu-sofia.bg