Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Виолета Цветанова, "Разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в дейността на общинските администрации в България", консорциум „Юнайтед Консултантс.

Abstract / Резюме:
Практиката разкрива реализирането на проект за въвеждане на стандарти за качество в дейността на общинските администрации в България.Предмет на анализ са стандартите : ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Към края на 2006 г. само 89 администрации са въвели системи за качество в своята дейност или само 30% от всички общински администрации.В рамките на проекта са реализирани следните дейности: обучени работни екипи за системите за управление;проведени диагностични одити;подобрени организационни структури и създадени процесограми на взаимодействие; документация за политиките и целите на областните и общинските администрации; документирани процедури, работни инструкции и формуляри; разработени наръчници на системите за управление; внедрени системи за управление; натрупването на записи като обективни доказателства ; проведени вътрешни одити ;предвидени прегледи от ръководството; Предприети коригиращи действия за отстраняване на констатирани несъответствия; превантивни действия;подготвени администрации за провеждане на сертификационни одити; Практиката разкрива факторите ,които са допринесли за успешното и неуспешното въвеждане на тази новост в дейността на общинските администрации. Сертифицирането на общините по стандартите на ISO е предпоставка за по-качествено изпълнение на техните дейности и стимул за разработят други проекти за подобряване на своята дейност.

Keywords / Ключови думи:
общински администрации, проект за подобряване на административен капацитет, стандарти за качество в административната дейност ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 ; сертификация ; усточивост на иновациията

  Document Link / Документ: bib/4prakti23sv16.doc

  E-mail: stanch@tu-sofia.bg