Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Петър Ганев, "Успехите и провалите на българските правителства 1998-2007, преглед на одитните доклади на Сметната палата", Институт за пазарна икономика .

Abstract / Резюме:
Този доклад е разработен на основата на одитвите анализи на Сметната палата за ефективността на държавните програми за периода 1998-2007Авторите са анализирали 433 докладар от които : 99 се квалифицират като успешни и193 като неуспешни(като провали), а останалите са некласифицирани.Общата стойност на изразходваните суми в анализираните проекти са 47 млрд.лв,а зягубите от неефективното изразходване на бюджентие средства се оценяват на 20 млрд.лв В анализите е диференцирана конкретна загуба от 727 млн.лв (иизразходвани неправомерно).Докладът прави анализ на дейността на Сметната палата, на процеса на вземане на бюджетните решения,индикатолите за успех или провал на правителствените политики,анализ на конкретни добри постижения и неефективно изразходване на юджетни срества.Накрая ,авторите извеждат подходи за повишаване на ефективността на публичните програми и политики.

Keywords / Ключови думи:
оценка на изпълнение, еефективност на европейски проекти, ефективност на национални програми,бюджетно програмиране,одитни доклади,публични политики,индикатори за успех или провал,успехи на правителството, провали на правителство

  Document Link / Документ: http://www.ime.bg/uploads/f9f2c2_SuccessVsFailure.pdf

  E-mail: mail@ime.bg