Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Министерски Съвет, "Стандарти за провеждане на обществени консултации в България", Министерски съвет на Република България .

Abstract / Резюме:
Документ, който представя правилата за обществени консултации, квалифицирани като стандарти.Представят са причините за водене на обществените консултации и механизмите за тяхното провеждане. Извеждат се главните стъпки за провеждане на консултациите: планиране, заинтересовани страни, консултационни документи, консултационни процедури.Специално внимание се отделя на активните и пасивните консултационни методи, както и на подходите за допитване до бизнеса.След консултациите се прави анализ на предложенията и тяхното интегриране в публичната политика.В приложение са представени портали за обществени консултации в други европейски страни

Keywords / Ключови думи:
публични политики, обществени консултации,предварително планиране, консултационни документи, заинтересовани страни,консултационни методи,публични дебати, консултативни комисии,Интернет инструменти, обратна връзка, портали за консултации

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2§ionName=PublicConsultationStandards

  E-mail: GIS@government.bg