Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Министерски Съвет, "Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз", Министерски съвет на Република България .

Abstract / Резюме:
Бялата книга е първия по рода си анализ в самооценката на българската администрация, който разкрива постиженията от извършените реформи след 1998 г,но и новите предизвикателства пред членството в ЕС.Като приоритети са изведени следните 4 направления,подобряване на административното обслужване, подобряване на процеса на правене на политики,въвеждането на програмното бюджетиране и създаването на ефективни системи за вътрешно финансово управление и управлението на човешките ресурси в държавната администрация-Във всяко от тези направления са изведени постиженията, представени са някои добри практики,разкрити са трудности и нерешени проблеми.Като резуртат от анализа са изведени задачите, по които е необходимо да продължи модернизацията на администрациятал.

Keywords / Ключови думи:
подобряване на административното обслужване,опростяване на регулаторните режими, подобряване на процеса на правене на политики,програмно бюджетно програмиране,аудит, управление на човешките ресурси

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1050

  E-mail: GIS@government.bg