Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Световна Банка, "Реформиране на режима на държавните такси в България", Световна банка.

Abstract / Резюме:
Проучване на Световната банка за реживма на налагане на държавни такси в България-юни 2009г.Изведени са слабостите в съществуващия режим и направени поредица от препоръки за подобряване на системана на налаагнето и образуването на държавните такси.Оценката на бизнеса е,че повищаващите се такси пораждат допълнителна тежест за фирмите.Няма ясни правила за тяхното образуване.Таксите се използват за стимулиране на служителите, което е погрешна политика.заковът за държавните такси страда от съществени слабости.Авторите извеждат препоръки за подобрение, които следват добрите практики в ЕС и други страни., в т.число приемането на нов закон и други мерки за ефективно и ефикасно приложение на този регулиращ инструмент.Главната насока е възприемането на принципа за възстановяване на единичните разходи.В доклада са дадени приложения като добри практики от Германия и Австралиял.

Keywords / Ключови думи:
държавни такси, функции,режим за възстановяване на разходи,правна и институционална рамка,принцип за възстановяване на единичните такси, структура на таксите, добри международни практики

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=78

  E-mail: pic@worldbank.org