Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Дирекция ”Държавна администрация”, "Ръководство за подобряване на административното обслужване на гражданите на принципа на едно гише", Министерски съвет .

Abstract / Резюме:
Ръководството представя в систематизирана форма подобряването на административното обслужване на гражданите на принципа на едното гише.Той представлява приложен документ, който разкрива конкретни подходи и стъпки за непрекъснато подобряване на административното обслужване.Ръководството разкрива ползите, които носи модела за обслужване на гражданите,стратегическите принципи ,на които трябва да се изглажда обслужването, принципа за обслужване в една точка на администрацията (едно гише), основните фази на рализация, промяната в организационните елементи:фронт и бек офис и координацията между тях,конкретните насоки и стъпки за непрекъснато подобряване на обслужването,създаването на подходящи офисни условия за обслужване, алтернативни канали за достъп на гражданите до гишето, компетенциите на служителите и необходимостта от тяхното обучение, изискванията към информационната система, разработването на стратегически план за подобрение, приемането на харта на клиента и критичните фактори за успех.

Keywords / Ключови думи:
административно обслужване, едно гише,ползи за гражданите, стратегически принципи за добро обслужване,критични фактори за успех, промяна в организационните елементи, алтернативни канали за достъп,фронт офис, бек офис,харта на клиента

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=76

  E-mail: GIS@government.bg