Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Министерски Съвет, "Доклад за състоянието на администрацията 2007 г.", Министерски съвет на Република България .

Abstract / Резюме:
Годишният доклад за състояние на администрацията за 2008 г. се изготвя съгласно Закона за администрацията.В него са представени ситнезирани данни и анализи за състоянието на администрацията във всичките аспекти на нейната дейност:Чрез доклада се реализира принципа за отчетност на администрацията, който е индикатор за добро управление.В доклада намират място анализи за броя на административните структури и числения състав на администрацията, развитието на административното обслужване, намаляването на административните регулации за бизнеса, изграждането на електронното правителство,достъпа да обществена информация на гражданите, антикорупционните мерки и техните резултати , проектите по оперативната програма за административен капациет, както и добри практики от дейността на администрацията. Докладът предоставя надеждна и изчерпатела информация за тенденциите в развитието на публичната администрация в страната

Keywords / Ключови думи:
годишен доклад, публична администрация, отчетност,оптималност на административните структури, държавна служба, административно обслужване, административно регулиране, електронно правителство, регистър на административните структури, достъп до обществена информация, антикорупционни действия и резултати,добри практики.

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=114

  E-mail: GIS@government.bg