Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Oлга Спасова Спасова, Oлга, "Наръчникът по управление на качеството и околната среда ", Сметна палата на Република България .

Abstract / Резюме:
Наръчникът по управление на качеството и околната среда представя разработената, документирана, внедрена и поддържана система за управление на качеството и околната среда (СУКОС) в Община Стара Загора в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 9001:2008. В Наръчника са представени: политиката и цели по качеството и околната среда; регламентите - внедрени процедури, осигуряващи ефикасно функциониране и контрол на процесите в Община Стара Загора, имащи отношение към качеството на предоставяните административни услуги и опазване на околната среда;описание на процесите от интегрираната система за управление на качеството и околната среда и взаимодействието между тях.; механизмите за непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите от обхвата на интегрираната система за управление на качеството и околната среда; методиката за оценка на аспектите на околна среда и методите за управление на значимите аспекти; документната база за одит на интегрираната система; насоките за обучение на персонала за прилагане на изискванията от интегрираната система за управление на качеството и околната среда; Чрез Наръчникът заинтересовани страни от дейността на Община Стара Загора имат възможност да се запознаят с интегрираната система за управление на качеството и околната среда.

Keywords / Ключови думи:
околна среда, управление на качеството, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008 стандарт за околна среда, интегрирана система за опазване на околната среда,регламенти и процедури за контролрметодика за оценка на съсоянието на околната среда.

  Document Link / Документ: bib/2narych48so7.doc

  E-mail: olga@abv.bg