Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Министерски Съвет, "Закон за електронното управление и наредбите към него", Министерски съвет на Република България .

Abstract / Резюме:
Законът за електронното управление и наредбите към него представляват правната рамка за развитие на електронното правителство в България. Той урежда начините за предоставяне на онлайн услуги в тяхната цялост и в по-широк план за развитие на Е-управление в страната.В поредица от наредби са детайлизирани условията за предоставяне на електронни административни услуги, създаването на електронни документи и на единна среда за техния обмен между администрации,задълженията и начините за регистриране на информационните обекти и на електронните услуги, изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, предоставянето на удостоверение за електронен подпис и неговото използване.

Keywords / Ключови думи:
електронно управление,електронни административни услуги,електронни документи,регистри за оперативна съвместимост, информационна сигурност,интерфейси и протоколи за достъп,електронен подпис, електронни разплащания.

  Document Link / Документ: http://internetreklama.com/bulgaria/law-lex/zup/

  E-mail: GIS@government.bg