Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Юлиана Николова Николова, Юлиана, "Доброто управление в полза на гражданите: Анализ на някои eвропейски практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация", Европейски институт.

Abstract / Резюме:
Докладът представя опита на местните органи на властта и местната администрация в няколко европейски страни.На тази основа се извеждат препоръки за подобряване на местното управление в три големи общини в България: София,Плевен и Сливен.Акцените се поставят върху повишаване на прозрачността, публичността,отчетността и взаимедействието с представителите на гражданското общество в процеса на вземане на общински решения.,както и за укрепване на капацитета на местната администрация да работи в съотвествие с принципите на доброто управление

Keywords / Ключови думи:
добро управление, проект, добри европейски практики, гражданско общество, прозрачност, публичност, обществено доверие,модел на взаимодействие между гражданско общестно и общини,сравнителена оценка: Чехия Франция Германия, Великобритания, Румъния

  Document Link / Документ: bib/4dobrot51yn7.pdf

  E-mail: office@europe.bg