Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Георги Манлиев, "Аутсорсинг на услуги в дейността на публичната администрация", Списание „Публична администрация”, № 1-2,2006 .

Abstract / Резюме:
В статията се представя аутсорсинга като подход за рационализиране на дейността на държавните организации.Представя се модела на аутсорсинга в дейността на големите корпорации ,от които се извежда подход за неговото осъществуване в дейността на държавните организации.В тази връзка се посочва възможните дейности за аутсорсинг и необходимостта от предварителни анализи на ползите и рисковете.Предлага се подход за определяне на нетната полза от аутсорсинга в дейността на държавните организации.На анализ се подлага договорянето и последващия контрол по изпълнението.За застраховане от потенциалните рискове се препоръчва разработването на резервен вариант,който да влезе в действие в случай на некоректност на частните фирми в изпълнението на договора или неговото ревизиране.Заглеждат се добри практики в страната на аутсорсинг на публични услуги.

Keywords / Ключови думи:
аутсорсинг,подходящи дейности,ползи и рискове за организацията, предварителна подготовка, оценка на разходите и ползите, договаряне, контрол на изпълнението, успешни стъпки за аутсорсинг,корупционен риск, примери от практиката

  Document Link / Документ: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=atums&type=69&id=3

  E-mail: g.manliev@tu-sofia.bg