Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Милена Кехайова Кехайова, Милена, "Национален здравен портал и електронен личен амбулаторен картон ", Teхнически университет,София Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Практиката представя иновацията: електроен здравен портал и личен електронен амбулаторен картон. Авторката разкрива същността и принципите на които се изгражда Е-здравеопазване.В тази връзка се прави анализ на състоянието на е-услугите в България, за да се оцени ефективността от разработването на портала.По-нататък се представя интерфейса на портала и личната амбулаторна карта на пациента.В заключение са изведени 3 графични приложения, които разкримат модела на националния здравен портал.

Keywords / Ключови думи:
национален здравен портал, електронен личен амбулаторен картон,електронни здравни карти,оперативна съвместимост на информационни системи, интерфейс на портала, същност и принципи на е-здравеопазване,графични приложения на модела на Е.здравеопазване

  Document Link / Документ: bib/4nacion49km3.doc

  E-mail: milena_kesl@abv.bg