Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Борислав Гочев Гочев, Борислав, "ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", Технически университет, Стопански факулет.

Abstract / Резюме:
Практиката разкрива добрия опит на някои европейски страни в процеса на възлагане,обжалване и изпълнение на обществените поръчки.Представени са процедурите за възлагане на обществени поръчки на Франция, Австрия и Унгария, както и в България. Посочени са законовите основания и институцианлната организация на управлението на процеса. Много от посочените страни използват централизирано снабдяване на позиции(стоки и услуги), които се консумират от всички държавни институции.Този позход води до икономии на средства за повече от 20%.В тази връзка децентрализирания подход е по-неефективен, макар че неговото предимство е гъвкавостта в процеса на възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

Keywords / Ключови думи:
Обществени поръчки, централизирано и децентрализирано договоряне, открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедура на договаряне,практики на Франция,Австрия,Унгария,България

  Document Link / Документ: bib/4dobrie49gb3.doc

  E-mail: borislav_gochev@abv.bg