Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Димитрина Стойкова Стойкова, Димитрина, "Министерството на труда и социалната политика-пример за добро административно обслужване ", Teхнически университет,София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Практиката представя изграждането на институционална система за добро обслужване на населението на примера на МТСП. Авторката представя многоканалния достъп за информация, който осигурява на гражданите възможност за контакт с Министерството в случай на неотложна нужда. Позитивен факт е наличието на възможност за он-лайн комуникации със социално нуждаещите се лица. Добрата база позволява на министерството да надгражда иновации за по-добро обслужване на гражданите по линия на социалните услуги на държавата.Практиката е добра илюстрация как при наличие на визия и политическа готовност всяка една институция може да изгради модерна система за административно обслужване на гражданите.

Keywords / Ключови думи:
административно обслужване,интернет страница,виртуално деловодство, електронна поща, горещ телефон,телефон за корупции, изнесени приемни, звено за обслужване на гражданите

  Document Link / Документ: bib/4minist49sd3.doc

  E-mail: dimitrina_stoikova@abv.bg