Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Андрей Ценов Ценов, Андрей, "Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ", Технически университет, София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Практиката представя един проект,който създава нов модел в административното обслужване на гражданите.Освен класическите канали за комуникация, агенция „Автомобилна администрация” изглажда он-лайн система за взърза с граждани и фирми,които са клиенти на администрацияталКато резултат 90 услуги ще се предоставят по електронен път, което представлява новия Е-модел на организационните единици в услувията на електронното правителство.В практиката са описани проектните дейности, които ще доведат до създаването на новата система на комуникации с гражданите и бизнеса .В допълнение е представена Хартата на клиента, която е адаптира с изискванията за качество и срочност на он-лайн услугите на администрацията.

Keywords / Ключови думи:
админстративно обслужване,он-лайн комуникации,достъп до информация, прозрачност, качество на услугите,електронен бюлетин,харта на клиента

  Document Link / Документ: bib/4virtua48ca3.doc

  E-mail: andrey.tsenov@renault-trucks.net