Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Кристоф Райнхард, "Оценка на дейности от управление на човешки ресурси,ориентирани към изпълнение в избрани страни-членки на ОИСР ", Списание „Публична администрация”, № 2004, Институт по публична администрация, България.

Abstract / Резюме:
Статията представя опита на няколко страни-членки на ОИСР в управлението на изпълнението, която е един от елементите на техните административни реформи.. Анализът е предназначен за научни работници,служители и политици, които са ангажирани с реформите в дейността на публичната администрация.Авторът представя важността на оценката на изпълнението, начините , с които може да се измери, изискванията към разработване на система за управление на човешките ресурси, факторите за добро изпълнение на служителите, интегрирането на институционалното с индивидуалното изпълнение,опита на някои страни по отношение оценката на изпълнението, обвързване на заплащането с изпълнението и бюджетиране на изпълнението.На основата на опита се разкриват проблеми и предизвикателства пред оценката на изпълнението.

Keywords / Ключови думи:
управление на човешки ресурси, изпълнение в публичната администрация,икономичност, ефективност, ефикасност, организационно и индивидуално изпълнение, реформи на държавната служба в страни на ОИСР

  Document Link / Документ: bib/1ocenka28kr14.doc