Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Венета Христова Христова, Венета, "Mотивация на човешките ресурси в общинска администрация", Технически университет,София, Стопански факулет .

Abstract / Резюме:
Мотивирането на служителите за постигане на необходимите качество и ефективност на влагания труд се изразява в стимулиране на участието на всеки служител в процеса на управление на администрацията; в постигане на социален статус на държавните служители, съответстващ на определените отговорности и ограничения; в подобряване работата в екип и на вътрешната и междуведомствена комуникация; хармонизирането на целите и интересите на организацията с целите и интересите на всеки нейн член.Тези аспекти са обект на проучването, от което се извеждаг важни изводи, касаещи условията и факторите за мотивиране на персонала в общинските администрации.

Keywords / Ключови думи:
мотивация, проучване, човешки ресурси, общинска администрация, стимули, ефективност, атестация,методика за проучване ;фактори,определящи мотивацията

  Document Link / Документ: bib/4motiva49hv5.doc

  E-mail: veneta.hristova@mail.bg