Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Вилина Арчева Арчева, Вилина, "ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА НА РАВНИЩЕ МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ", Технически университет-София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
В този материал се представят измеренията на корупцията и корупционните нагласи сред служителите от местната администрация, разкриват се най-често срещаните корупционнни практики, свързани с предоставяните административни услуги в общината и се предлагат конкретни мерки за реално намаляване на проявленията на корупцията. Това може да се постигне чрез проектиране на антикорупционни структури, механизми и мерки, които забележимо ще повишават доверието на населението в институциите и ще доведат до убедеността във върховенството на закона и равенството на всички пред него. В тази връзка са изведени антикорупционни структури и мерки, като: „Обществен съвет за провеждане на предварителни анкети по проверка и изясняване на сигнали за антикорупционни действия”, „Местен омбудсман”, „Граждански наблюдател”, „Общински центрове за услуги и информация на гражданите”, „Етичен кодекс”. Ефективното им приложение води до по-голяма прозрачност и добро местно самоуправление и създава увереност в гражданите, че корупцията, както на национално, така и на местно равнище е решим проблем.

Keywords / Ключови думи:
Корупция; Измерения на корупцията; Корупционни практики; Обществен съвет за борба срещу корупцията; Местен омбудсман; Граждански наблюдател; Общински центрове за услуги и информация на гражданите; Етичен кодекс

  Document Link / Документ: bib/4podobr48av5.doc

  E-mail: vilina_@abv.bg